cze
06

Dragon1 | EA Tool

maj
30

Enterprise Architect Solution

maj
30

Cameo Enterprise Architecture

sty
09

Essential Architecture Manager

Głównymi komponentami narzędzi są: The Essential Meta-Model – ramy mające postać niezależnego zestawu semantycznych definicji wyrażających wiedzę dotyczącą architektonicznych bloków budowlanych i relacji pomiędzy nimi, które łącznie konstytuują korporację. The Essential Architecture Manager – repozytorium wiedzy i narzędzia do raportowania bazujące na  meta-modelu. The Essential Meta-Model jest ontologią dla dziedziny architektury korporacyjnej, opracowaną od ponad dziesięciu lat stosowania praktyki architektury korporacyjnej na bazie różnych ram architektonicznych i narzędzi. Nie próbuje on zastępować lub ustawiać się w kontrze do uznanych ram architektonicznych i powiązanych z nimi meta-modeli. Stanowi on raczej kompleksowy i rozszerzalny zbiór pojęć i relacji, z jasną semantyką, które można łatwo mapować […..]

sty
05

EvaNetModeler

sty
05

Envision VIP

Envision jest zorientowanym na obiekty biznesowe repozytorium o wysokim stopniu adaptacji, bazującym na serwerze SQL, które oferuje unikalne możliwości  w zakresie wizualizacji i wykorzystywania informacji. Celem producenta narzędzia było i pozostaje stworzenie intuicyjnego środowiska do zarządzania wiedzą korporacyjną, które pozwoliłoby na osiągnięcie jak największych  korzyści z informacji korporacyjnych dla wszystkich interesariuszy biznesowych i technicznych. Celem Envision jest również ułatwienie komunikacji między wszystkimi interesariuszami w organizacji. Envision daje niespotykane w przypadku innych dostępnych repozytoriów intuicyjne i adaptacyjne środowisko do metamodelowania. Wszystkie informacje przypisuje się do odpowiednich „Klas” posiadających „Atrybuty” przechowujące szczegółowe informacje. Klasy lub atrybuty do repozytorium Envision można dodawać bez ograniczeń. Oprócz […..]

sty
05

Casewise Modeler