lis
02

Stany skupienia materii a architektura korporacyjna

Źródło: Andrzej Sobczak
stany skupienia

Z lekcji fizyki pamiętamy, że materia może występować w trzech (co do zasady, bo są od tego liczne odstępstwa) stanach skupienia. Stan skupienia, w którym dana substancja występuje, określa jej podstawowe właściwości fizyczne. Wynika on z układu oraz zachowania cząsteczek tworzących daną substancję. Mamy więc do czynienia ze stanem gazowym (w którym substancja przyjmuje objętość i kształt naczynia, zajmuje całą dostępną przestrzeń),  stanem ciekłym (w którym trudno zmienić objętość, a kształt łatwo) oraz wreszcie stanem stałym (w którym objętość i kształt są w zasadzie zachowane). Ktoś może zapytać się, po co takie repertorium z podstaw fizyki, na serwisie poświęconym problematyce architektury korporacyjnej?

paź
22

Konsekwencje krótkoterminowej orientacji działania firmy

Źródło: Andrzej Sobczak
short_term

Z badań, jakie przeprowadziłem nt. wdrażania koncepcji architektury korporacyjnej w Polsce wynika, że jedną z największych barier odnośnie do tej koncepcji jest brak szybko widocznych rezultatów. Obecnie,w trudnych ekonomicznie czasach, oczekuje się bowiem, że korzyści z przedsięwzięcia IT pojawią się w kilka miesięcy, a nie kilkanaście bądź nawet dłużej. Można więc stwierdzić, że dominuje krótkoterminowa orientacja działania firmy. Ale ma ona swoje negatywne konsekwencje w działaniach organizacji.

paź
14

Model klasyfikacji zagadnień architektonicznych

Źródło: Andrzej Sobczak
Lego_szafka

Wdrażając praktykę architektoniczną w organizacji bardzo często stajemy przed następującą kwestią: czy uwzględniliśmy już wszystkie niezbędne elementy, aby móc mówić, że kompleksowo zajęliśmy się problematyką architektury korporacyjnej? W celu próby odpowiedzi na to pytanie podjąłem próbę opracowania schematu klasyfikującego zagadnienia z obszaru praktyki architektonicznej. Jego celem nie jest zastąpienie istniejących podejść do budowy architektury korporacyjnej, lecz odniesienie się do zagadnienia, czy wszystkie kluczowe elementy związane z podejściem architektonicznym zostały uwzględnione w organizacji.  

paź
08

Czy dojrzałość praktyki EA jest ważna?

Źródło: Andrzej Sobczak
wzrost

Często w rozmowach z organizacjami zainteresowanymi wdrażaniem koncepcji architektury korporacyjnej pojawia się pytanie, jakie korzyści to przynosi. Częściową odpowiedź na to zagadnienie można znaleźć w badaniach firmy SAP. Zostały one opublikowane w roku 2012 w opracowaniu “Developing a Business Case and Road Map for Mature EA Practices to Maximize Value in IT Investments”. W badaniach tych uczestniczyło 60 firm z całego świata, reprezentujących wszystkie najważniejsze branże. Z uzyskanych danych wynika, że im wyższy poziom dojrzałości praktyki architektonicznej, tym organizacja osiąga szereg korzyści – zarówno na poziomie nakładów na IT, jak również w zakresie zwiększenia efektywności realizacji projektów.

paź
01

Bariery wdrażania EA w Polsce

Źródło: Andrzej Sobczak
swiatlo_czerwone

Od czerwca do sierpnia tego roku przeprowadziłem trzecią edycję ogólnopolskich badań nt. stanu wdrażania architektury korporacyjnej w naszym kraju. Jedno z zagadnień, które poruszałem w ramach badania, dotyczyło barier jakie występują przy takich inicjatywach. Najważniejszą barierą okazał się brak świadomości u decydentów. W skali 1-5 (gdzie 1 – oznacza minimalną barierę, 5 – maksymalną) kwestia świadomości uzyskała średnią 4.4 (w roku 2012 była to wartość 4.1). Wydaje się, że bariera ta może być pokonana jedynie przez powolną edukację i uświadamianie decydentów, że warto podjąć temat architektury korporacyjnej. Dodatkowo można pokazać przykłady innych organizacji, w których takie prace już się toczą (np. w […..]

wrz
03

Persona w architekturze korporacyjnej

Źródło: Andrzej Sobczak
Persona

W TOGAF 9 wprowadzono w bardzo szerokim stopniu zarządzanie interesariuszami architektury korporacyjnej (w TOGAF 8 zagadnienie to było traktowane po macoszemu). W szczególności chodzi o właściwe zidentyfikowanie odbiorców produktów i usług praktyki architektonicznej. Zgodnie ze specyfikacją standardu, działania w tym obszarze powinno wykonywać się podczas fazy A cyklu ADM (czyli fazy tworzenia Wizji Architektury) – wynika to z faktu, że dla każdego cyklu ADM występować może różne grono interesariuszy (jest to pochodna sytuacji, że poszczególne cykle ADM mogą różnić się celem i zakresem). Oczywiście nie oznacza to, że w kolejnych fazach nie można rozszerzyć grona interesariuszy – wręcz jest to […..]

sie
27

Model dostarczania wartości EA (cz. II)

Źródło: Andrzej Sobczak
Labirynt EA

W lipcu przedstawiłem materiał nt. modelu dostarczania wartości w związku z budową praktyki architektonicznej w organizacji. Obecnie przygotowałem przewodnik nt. opracowania modelu dla punktowego wykorzystania podejścia architektonicznego. Analogicznie jak w pierwszym wpisie, przyjmuję dwa założenia. Po pierwsze: architektura korporacyjna nie jest celem samym w sobie, lecz pełni funkcję usługową do pozostałych działań/funkcji w organizacji (przyjęcie tego założenia determinuje sposób definiowania wdrożenia podejścia architektonicznego).