WSZYSTKIE KATALOGi

ARCHITEKTONICZNE PUNKTY WIDZENIA


A - B


C - H


I - P


Q - Z


NARZĘDZIA DO ARCHITEKTURY KORPORACYJNEJ


A - B

Aktualna wersja: 4.0
Producent: Avolution
Aktualna wersja: 4.3
Producent: BOC Information Technologies Consulting
Podsumowanie:
ADOit jest narzędziem do zarządzania architekturą i usługami IT. Oferuje on m.in. kastomizowalny meta-model, modelowanie graficzne oraz tabelaryczne, a także liczne raporty wspierające różne scenariusze zarządzania architekturą (EAM - Enterprise Architecture Management). Program jest dostępny w języku polskim, zarówno w wersji jednostanowiskowej oraz klient/serwer.
Aktualna wersja: 4.0
Producent: Visual Paradigm
Aktualna wersja: 2.3
Producent: Institute of Educational Cybernetics, University of Bolton
Aktualna wersja: 0.9
Producent: Atena
Podsumowanie:
Narzędzie służące do analizy architektur biznesowej, IT oraz technicznej pod kątem wzajemnych powiązań i relacji. Narzędzie pozwala ocenić wpływ zmian na każdy z obszarów architektonicznych. Aplikacja wizualizuje dane gromadzone przez Metastorm Provision 6.2 SR 4.
Producent: Software AG
Aktualna wersja: 3.3
Producent: BiZZdesign
Podsumowanie:
BiZZdesign Architect umożliwia tworzenie modeli architektury korporacyjnej i ich wizualizację (w tym wizualizację i analizę relacji oraz zależności pomiędzy poszczególnymi domenami architektonicznymi) a także przeprowadzanie analizy wpływu.

C - H

Producent: No Magic
Producent: Casewise
Aktualna wersja: 2.3
Producent: Paauwe
Aktualna wersja: 9.3
Producent: Sparx System
Producent: Modeliosoft
Aktualna wersja: 10.1
Producent: Future Tech Systems
Podsumowanie:
Envision® VIP dynamicznie łączy informacje nt. strategii, potencjału organizacji, procesów, ryzyka, systemów i technologii oraz kluczowych wskaźników efektywności. Dzięki zastosowaniu Envision, tworzone przy jego pomocy architektury korporacyjne są w pełni transparentne i promują zgodność z przepisami prawa. Na zasadzie efektu synergii pozwalają one osiągnąć maksymalną korzyść z posiadanych informacji o korporacji dla wszystkich grup interesariuszy. Envision VIP jest pionierem jeżeli chodzi o nowe, elastyczne metody wizualizowania i modelowania informacji korporacyjnych wedle potrzeb konkretnych interesariuszy. Jest on obecnie wykorzystywany przez największe organizacje na całym świecie.
Aktualna wersja: 3.0
Producent: The Essential Project
Podsumowanie:
"The Essential Project" jest zestawem darmowych, opartych o licencję typu open source narzędzi, stworzonych do używania z różnymi podejściami i ramami architektonicznymi. Zwrot "Essential" w nazwie projektu, ma zwracać uwagę na fakt, że narzędzia te mają skupiać się na dostarczaniu możliwości, które są niezbędne do maksymalizacji wartości architektury korporacyjnej.
Producent: Promis

I - P

Aktualna wersja: 2012
Producent: Orbus Software
Aktualna wersja: 3.0
Producent: iteratec
Producent: FrankITecture
Producent: Mega
Producent: Mood International
Aktualna wersja: 6.3.x
Producent: OpenText (Metastorm)
Podsumowanie:
OpenText ProVision oferuje kompleksowe narzędzie do architektury korporacyjnej i analizy procesów biznesowych, które umożliwia stworzenie modelu sterowania zmianą, realizowania celów strategicznych i usprawniania poziomu decyzyjności w organizacjach. ProVision oferuje wieloaspektowe spojrzenie na strategię biznesową. Użytkownik obserwuje jak można dopasować ludzi, procesy, systemy i technologie celem zrealizowania tej strategii. Unikalne możliwości narzędzia pozwalają definiować punkty widzenia przestawiające istotę korporacji, identyfikowanie luk, planowanie i implementację inicjatyw strategicznych i przewidywanie efektów jakiejkolwiek zmian. Narzędzie to charakteryzuje się wysoką łatwością używania. ProVision wspiera wzorce konieczne do wspierania współpracy IT-biznes. Dzięki ProVision działy biznesowy i IT będą miały o wiele prostszą pracę w zakresie koordynacji strategicznych inicjatyw biznesowych i planów doskonalenia procesów. Umożliwi to dogłębna analiza proponowanych zmian przed ich zaimplementowaniem, szczegółowy plan tego, jak sterować zmianą, i analiza ciągłej optymalizacji.
Aktualna wersja: 7.1
Producent: alfabet
Aktualna wersja: 16.0
Producent: SAP (Sybase)
Podsumowanie:
PowerDesigner to jedyne narzędzie, które obejmuje zagadnienia związane z architekturą korporacyjną od poziomu celów biznesowych aż po ich implementację. PowerDesigner oferuje użytkownikom możliwość likwidowania silosów informacyjnych, zwiększania dopasowania i sprawność biznesową w odpowiedzi na zmiany gospodarcze, technologiczne, w obszarze konkurencji i działań regulatorów.

Q - Z

Producent: Qualiware
Producent: IBM
Aktualna wersja: 5.3
Producent: Atoll Technologies
Podsumowanie:
Tworzeniu narzędzia SAMU towarzyszyła przewodnia idea: „jeden rysunek jest więcej wart niż tysiąc słów”. Zgodnie z tą zasadą sednem rozwiązania jest zdolność wizualizacji architektury, tj. jej elementów składowych i powiązań między nimi. Wizualizacja ta opiera się o bazę danych architektury, aktualizowaną w czasie rzeczywistym, co zapewnia wiarygodność i aktualność przedstawianych na diagramach informacji. Poprzez zapewnienie wiarygodnych danych dotyczących wpływu planowanych inwestycji na obecną architekturę SAMU może być wykorzystywane do wspierania planowania i realizacji projektów.
Aktualna wersja: 9
Producent: Troux

RAMY ARCHITEKTONICZNE


A - B

Nazwa:
Agile Enterprise Architecture
Nazwa:
Air Force Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
Atelier de Gestion de l'ArchiTEcture des systèmes d'information et de communication
Nazwa:
Avancier Methods
Nazwa:
A Reference Architecture for Collaborative Networks
Nazwa:
Australian Defence Architecture Framework
Nazwa:
Business-Centered Enterprise Architecture Framework

C - H

Nazwa:
Commission Enterprise IT Architecture Framework
Nazwa:
DND/CF Architecture Framework
Nazwa:
Department of Defense Architecture Framework
Nazwa:
Dragon1
Nazwa:
Dynamic Enterprise Architecture
Nazwa:
Extended Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
The Guide to the Enterprise Architecture Body of Knowledge
Nazwa:
SAP Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
European Space Agency Architecture Framework
Nazwa:
FDIC Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
Federal Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
Functions-Flows-Layers-Views + Governance-Operations-Development-Support
Nazwa:
The FRAME Architecture
Nazwa:
Federal Segment Architecture Methodology
Nazwa:
Government Enterprise Architecture
Nazwa:
Gartner Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
Good enough architecture methodology
Nazwa:
Generic Enterprise Reference Architecture
Nazwa:
Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology
Nazwa:
Health Enterprise Architecture Framework

I - P

Nazwa:
IBM Architecture Description Standard
Nazwa:
Integrated Architecture Framework
Nazwa:
The International Defence Enterprise Architecture Specification for exchange Group
Nazwa:
IBM Information FrameWork
Nazwa:
Light Enterprise Architecture
Nazwa:
Methodology for AGency ENTerprise Architecture
Nazwa:
MEGAF
Nazwa:
British Ministry of Defence Architecture Framework
Nazwa:
NATO Architecture Framework
Nazwa:
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
Nazwa:
Oracle Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
OBASHI
Nazwa:
Pragmatic Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
Praxeme

Q - Z

Nazwa:
Reference Model of Open Distributed Processing
Nazwa:
Sherwood Applied Business Security Architecture
Nazwa:
Treasury Enterprise Architecture Framework
Nazwa:
The Open Group Architecture Framework
Nazwa:
TRAK
Nazwa:
Extensible Architecture Framework
Nazwa:
Zachman Framework

WSKAŹNIKI KPI DLA ARCHITEKTURY KORPORACYJNEJ


A - B

Definicja:
Liczba aktywności podejmowanych przez zespół zajmujący się architekturą korporacyjną na rzecz krzewienia wiedzy na ten temat w organizacji.
Definicja:
Procent aktywnych użytkowników (interesariuszy) repozytorium architektonicznego.

C - H

Definicja:
Średni czas oczekiwania, na wydanie przez Biuro ds. Architektury decyzji/opinii w sprawie odstępstwa od architektury docelowej / pryncypiów architektonicznych / standardów architektonicznych.
Definicja:
Średni czas oczekiwania, na wydanie przez Biuro ds. Architektury decyzji/opinii w sprawie wniosku o zmianę architektury docelowej / pryncypiów architektonicznych / standardów architektonicznych

I - P

Definicja:
Procent systemów informatycznych nabytych w jednostce czasu, które są zgodne z architekturą docelową / pryncypiami architektonicznymi / standardami architektonicznymi.
Definicja:
Procent projektów, których produkty uzyskały akceptację Rady ds. Architektury Korporacyjnej w stosunku do całkowitej liczby projektów realizowanych w ustalonej jednostce czasu.

Q - Z

Definicja:
Liczba zmian wprowadzonych do modeli opisujących architekturę korporacyjną dla stanu docelowego na poziomie strategicznym w przeciągu jednostki czasu (np. w przeciągu pół roku czasu) .
Definicja:
Procent systemów oprogramowania, które są zgodne z przyjętymi pryncypiami architektonicznymi, w stosunku do ich całkowitej liczby.
Definicja:
Procent systemów oprogramowania, które są zgodne z przyjętymi standardami technicznymi, w stosunku do ich całkowitej liczby.
Definicja:
Procent systemów odziedziczonych (legacy), które zostały zastąpione nowymi rozwiązaniami (zgodnymi z architekturą docelową) w stosunku do całkowitej liczby systemów odziedziczonych (legacy).