KPI dla architektury korporacyjnej


A - B

Definicja:
Liczba aktywności podejmowanych przez zespół zajmujący się architekturą korporacyjną na rzecz krzewienia wiedzy na ten temat w organizacji.
Definicja:
Procent aktywnych użytkowników (interesariuszy) repozytorium architektonicznego.

C - H

Definicja:
Średni czas oczekiwania, na wydanie przez Biuro ds. Architektury decyzji/opinii w sprawie odstępstwa od architektury docelowej / pryncypiów architektonicznych / standardów architektonicznych.
Definicja:
Średni czas oczekiwania, na wydanie przez Biuro ds. Architektury decyzji/opinii w sprawie wniosku o zmianę architektury docelowej / pryncypiów architektonicznych / standardów architektonicznych

I - P

Definicja:
Procent systemów informatycznych nabytych w jednostce czasu, które są zgodne z architekturą docelową / pryncypiami architektonicznymi / standardami architektonicznymi.
Definicja:
Procent projektów, których produkty uzyskały akceptację Rady ds. Architektury Korporacyjnej w stosunku do całkowitej liczby projektów realizowanych w ustalonej jednostce czasu.

Q - Z

Definicja:
Liczba zmian wprowadzonych do modeli opisujących architekturę korporacyjną dla stanu docelowego na poziomie strategicznym w przeciągu jednostki czasu (np. w przeciągu pół roku czasu) .
Definicja:
Procent systemów oprogramowania, które są zgodne z przyjętymi pryncypiami architektonicznymi, w stosunku do ich całkowitej liczby.
Definicja:
Procent systemów oprogramowania, które są zgodne z przyjętymi standardami technicznymi, w stosunku do ich całkowitej liczby.
Definicja:
Procent systemów odziedziczonych (legacy), które zostały zastąpione nowymi rozwiązaniami (zgodnymi z architekturą docelową) w stosunku do całkowitej liczby systemów odziedziczonych (legacy).