Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 5.3
Producent: Atoll Technologies
Podsumowanie:
Tworzeniu narzędzia SAMU towarzyszyła przewodnia idea: „jeden rysunek jest więcej wart niż tysiąc słów”. Zgodnie z tą zasadą sednem rozwiązania jest zdolność wizualizacji architektury, tj. jej elementów składowych i powiązań między nimi. Wizualizacja ta opiera się o bazę danych architektury, aktualizowaną w czasie rzeczywistym, co zapewnia wiarygodność i aktualność przedstawianych na diagramach informacji. Poprzez zapewnienie wiarygodnych danych dotyczących wpływu planowanych inwestycji na obecną architekturę SAMU może być wykorzystywane do wspierania planowania i realizacji projektów.
Opis szczegółowy:

Repozytorium stworzone przy użyciu SAMU daje możliwość otrzymania odpowiedzi na dowolne zagadnienie w ramach zdefiniowanego samodzielnie przez użytkownika metamodelu architektury. Do tej pory w różnych organizacjach narzędzie to pozwoliło na:

 • stworzenie jednolitej mapy architektury przedstawiającej powiązania pomiędzy procesami i wpierającymi je systemami, przy rozróżnianiu zasobów i kompetencji;
 • identyfikację miejsc potencjalnych inwestycji umożliwiającą śledzenie zmian zachodzących w architekturze dotyczących w szczególności warstwy aplikacji i warstwy sprzętowej;
 • zidentyfikowanie potencjalnie niebezpiecznych luk w zabezpieczeniach informacji i komunikacji pomiędzy poszczególnymi aplikacjami;
 • weryfikację usług świadczonych przez zewnętrzne firmy outsourcingowe, używanych przez te firmy kanałów komunikacji oraz dokładnego zakresu wykonywanych czynności i SLA;
 • wizualizację powiązań pomiędzy celami biznesowymi, procesami a systemami wspierającymi ich realizację;
 • kontrolę zgodności podejmowanych działań z przyjętą strategią organizacji;
 • porównanie zgodności architektury organizacji z modelami referencyjnymi (heat map).

W  SAMU metamodel architektury dla konkretnej organizacji może być tworzony w elastyczny sposób bez udziału programistów, przez użytkownika końcowego. Oznacza to, że definicje obiektów, opis każdego obiektu i powiązania między nimi mogą być zdefiniowane przez użytkownika końcowego. Model może zawierać dowolny typ obiektu (nie tylko informatycznego) np. procesy biznesowe, elementy warstwy aplikacyjnej, elementy warstwy sprzętowej, organizacyjnej etc. W sposób dowolny można tworzyć relacje między obiektami. Relacje te mogą być opisane przez atrybuty według potrzeb użytkownika.

Słownictwo używane w nazewnictwie obiektów, w opisach obiektów, w relacjach i w opisach relacji jest zdefiniowane przez użytkownika i może być specyficzne dla danej organizacji, co pomaga w znaczący sposób w komunikacji wewnątrz korporacji.

Raporty (w postacie diagramów, list i raportów specjalnych) można przyporządkować do różnych kategorii zdefiniowanych według potrzeb organizacji. Najczęściej używane kategorie to: warstwa biznesowa, warstwa aplikacyjna, warstwa techniczna, raporty wielowarstwowe etc.

Diagramy i listy generowane są automatycznie bezpośrednio z bazy danych.

Generowanie diagramów odbywa się przy użyciu definicji symboli, parametrów diagramu oraz danych pobranych z repozytorium. Wszystkie parametry diagramów maja wartości domyślne, co upraszcza czynności manualne w trakcie określania warunków selekcji. Możliwość edytowania diagramów jest wykorzystywana przede wszystkim w celu tworzenia widoków odzwierciedlających własny punktu widzenia konkretnego użytkownika.

Diagramy mogą być eksportowane i przechowywane do późniejszego wykorzystania w kilku różnych formatach, np.: JPG, PNG, PDF, SVG.

Generowanie list odbywa się na podstawie szablonu i danych pobranych z repozytorium. Szablony są definiowalne przez użytkowników, a listy mogą być eksportowane w formacie MS Excel i XML.

Do realizacji specjalnych wymagań służą tzw. raporty specjalne. Ich wyniki przeglądać można przy użyciu przeglądarki, tak samo jak podstawowe diagramy i listy, mogą również być generowane bezpośrednio w postaci plików RTF, PDF, XLS, HTML.

Z punktu widzenia aktualizacji zasadniczo należy w repozytorium rozróżnić dwa rodzaje danych. Większość danych technicznych można zebrać automatycznie, poprzez istniejące systemy monitoringowe, natomiast dane na poziomie logicznym (aplikacje biznesowe, procesy biznesowe, relacje między aplikacjami, relacje między aplikacjami a procesami, relacje między aplikacjami a komponentami aplikacyjnymi itp.) w większości przypadków nie dają się określić automatycznie.

Do grupowego wprowadzenia danych służą dwa rozwiązania:

 • XML API (moduł EBLM bazujący na Excel-u i XML-u).
 • interfejsy do synchronizacji z relacyjnymi bazami danych (np. do LDAP, SCCM, …).

Do wprowadzenia danych na poziomie logicznym służą również dwa rozwiązania:

 • manualne wprowadzanie danych przez automatycznie generowane formularze WEB, (jako integralna część procesu zmian),
 • zintegrowany proces zmian (Human Workflow moduł) z SAMU.

Autentykacja użytkownika może być oparta o bazę danych SAMU, ale równie dobrze może być zintegrowana z Active Directory lub innym rozwiązaniem posiadającym interfejs LDAP.

System uprawnień oparty jest o role, a poszczególne uprawnienia powiązane są z różnymi wymiarami modelu architektonicznego i rozwiązaniami SAMU takimi jak: poziom pojedynczych danych, kategorie raportów, funkcje SAMU, menu.

SAMU zapewnia dynamiczne określenie uprawnień opartych o dane w repozytorium.

SAMU posiada możliwość pokazania danych architektonicznych, diagramów i list historycznych. Realizacja tej funkcji (tzw. „time machine”) jest możliwa dzięki ciągłej i szczegółowej rejestracji wykonywanych czynności.

Opinia firm analitycznych:
Według Gartnera Atoll Technologies jest niedużym, ale prężnym i dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem z siedzibą na Węgrzech, z rosnącą bazą klientów, głównie w Europie Wschodniej. W ostatnim czasie znacznie wzrosła jego aktywność na Bliskim Wschodzie, gdzie firma otworzyła swoje biuro. Klienci spoza tych obszarów planując korzystanie z SAMU powinni uwzględnić ten fakt. SAMU to narzędzie koncentrujące się przede wszystkim na repozytorium, eksponującym aspekty techniczne. Potencjalni klienci powinni rozważyć, czy inwestycja w narzędzie zaspokaja ich wszystkie potrzeby - bezpośrednie i długoterminowe. Np.: aktualnie w planach rozwoju narzędzia nie ma bezpośredniego wsparcie modelowania procesów biznesowych.
Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Model referencyjny eTOM TMF
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje