Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 3.3
Producent: BiZZdesign
Podsumowanie:
BiZZdesign Architect umożliwia tworzenie modeli architektury korporacyjnej i ich wizualizację (w tym wizualizację i analizę relacji oraz zależności pomiędzy poszczególnymi domenami architektonicznymi) a także przeprowadzanie analizy wpływu.
Opis szczegółowy:

BiZZdesign Architect oprócz standardowego (znanego z produktów innych dostawców) zakresu modelowania architektury korporacyjnej umożliwia gromadzenie dodatkowych informacji, takich jak: cele i zadania biznesowe, pryncypia architektoniczne, wymagania biznesowe, a także informacje o programach i projektach.

Do artykulacji strategii biznesowej BiZZdesign Architect używa modelu innowacji biznesowych (business model innovation). Narzędzie wspiera także tworzenie kanw modeli biznesowych (business model canvas). Architect w pełni wspiera także modelowanie koncepcji ram architektonicznych TOGAF, Zachman, DYA®, MODAF/DODAF.

BiZZdesign Architect pozwala architektom korporacyjnym na:

  • Efektywne tworzenie i utrzymywanie spójnej architektury korporacyjnej;
  • Efektywną komunikację poprzez używanie jednego wystandaryzowanego i zunifikowanego języka a także tworzenie zorientowanych na potrzeby interesariuszy widoków architektury;
  • Podejmowanie dobrze uzasadnionych decyzji, na podstawie jasnego zrozumienia relacji pomiędzy elementami architektury a także wpływu zmian i ścieżki dystrybucji zmian;
  • Bycie wysoce efektywnym pracownikiem, poprzez łatwe zarządzanie modelami i szybkie odnoszenie się do potrzeb interesariuszy.

Do głównych funkcji BiZZdesign Architect należy zaliczyć:

  • modelowanie usług, produktów, procesów i funkcji biznesowych aplikacji, danych, elementów infrastrukturalnych na bazie otwartego (będącego standardem) języka ArchiMate;
  • generowanie widoków z repozytorium, na bazie prostych do zdefiniowania punktów widzenia;
  • analiza wpływu zmian wraz z możliwością definiowania bardziej złożonych metod analitycznych;
  • wizualizacja zmian architektury w czasie (roadmapping).

Architect wykorzystuje Oracle, SQL Server lub My SQL jako silnik bazodanowy. Repozytorium wspiera mechanizm check-in oraz check-out, blokowania, autoryzacji bazującej na rolach oraz zarządzania wersjami.

Portal InSite umożliwia publikację zawartości repozytorium. Ponadto istnieje możliwość publikowania w formie statycznej modeli gromadzonych w repozytorium (jako plik RTF lub HTML).

Architect umożliwia dodatkowo import i eksport informacji z wykorzystaniem takich standardów/formatów jak: XML, XMI, XPDL, BPEL, Excel oraz Visio.

Opinia firm analitycznych:
BiZZdesign jest pozycjonowany jako lider według „magicznego kwadratu Gartnera”. Zdaniem Gartnera oferuje on bardzo metodyczne podejście w zakresie rozwoju narzędzia, wspierając ramy architektoniczne TOGAF oraz ArchiMate. Ponadto BiZZdesign oferuje komplementarne usługi do własnych rozwiązań IT (wdrożenia, szkolenia). Dlatego zdaniem Gartnera, firmy które chcą stworzyć praktykę architektoniczną na bazie standardów The Open Group (czyli TOGAF i ArchiMate) powinni rozważyć BiZZdesign jako potencjalnego dostawcę narzędzia informatycznego.
Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje
Roadmapping; Analiza kosztów