Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 3.0
Producent: The Essential Project
Podsumowanie:
"The Essential Project" jest zestawem darmowych, opartych o licencję typu open source narzędzi, stworzonych do używania z różnymi podejściami i ramami architektonicznymi. Zwrot "Essential" w nazwie projektu, ma zwracać uwagę na fakt, że narzędzia te mają skupiać się na dostarczaniu możliwości, które są niezbędne do maksymalizacji wartości architektury korporacyjnej.
Opis szczegółowy:

Głównymi komponentami narzędzi są:

 • The Essential Meta-Model – ramy mające postać niezależnego zestawu semantycznych definicji wyrażających wiedzę dotyczącą architektonicznych bloków budowlanych i relacji pomiędzy nimi, które łącznie konstytuują korporację.
 • The Essential Architecture Manager – repozytorium wiedzy i narzędzia do raportowania bazujące na  meta-modelu.

The Essential Meta-Model jest ontologią dla dziedziny architektury korporacyjnej, opracowaną od ponad dziesięciu lat stosowania praktyki architektury korporacyjnej na bazie różnych ram architektonicznych i narzędzi. Nie próbuje on zastępować lub ustawiać się w kontrze do uznanych ram architektonicznych i powiązanych z nimi meta-modeli. Stanowi on raczej kompleksowy i rozszerzalny zbiór pojęć i relacji, z jasną semantyką, które można łatwo mapować do pojęć, działań i narzędzi w ramach traktowanych jako standard.

Jądro Meta-Modelu posiada warstwy reprezentujące obszary (domeny) architektoniczne oraz wiersze reprezentujące poziom abstrakcji (nazwane widokami).

Do warstw zaliczamy:

 • Warstwę biznesową – reprezentującą wiedzę związaną z celami, możliwościami, ludźmi i procesami korporacji,
 • Warstwę aplikacji – reprezentującą wiedzę związaną z funkcjonalnościami dostarczanymi przez systemy IT w celu wspierania procesów biznesowych,
 • Warstwę informacji – reprezentującą wiedzę związaną ze strukturalnymi i niestrukturalnymi informacjami, które są wykorzystywane przez procesy biznesowe, i są zarządzane przez aplikacje i przesyłane / przechowywane z wykorzystaniem technologii,
 • Warstwę technologii – reprezentującą wiedzę związaną z oprogramowaniem i technologią sprzętu używanego do przetwarzania i przechowywania informacji.

Wśród widoków wskazać można:

 • Widok konceptualny – koncentrujący się na możliwościach i koncepcjach, które stanowią podstawowe elementy niezbędne do osiągnięcia celów korporacji (poziom strategiczny),
 • Widok logiczny – przedstawia podejście przyjęte do realizacji widoku konceptualnego (poziom taktyczny),
 • Widok fizyczny – przedstawia podejście implementacyjne do obiektów z widoku logicznego (poziom operacyjny).

Essential Architecture Manager skupia się wyłącznie na wspieraniu praktyki architektury korporacyjnej, stosowanej w kontekście różnych procesów zarządzania – biznesowych i informatycznych i może dostarczyć pierwszych efektów w przeciągu dni lub tygodni, a nie miesięcy.

Narzędzie to jest podzielone na dwa obszary funkcjonalne:

 • wsparcie użytkowników w modelowaniu,
 • zapewnienie widoków z utworzonego modelu na potrzeby sprawozdawczości i analizy.

Znajduje to odzwierciedlenie w konstrukcji zestawu narzędzi, na które składają się dwa komponenty oddzielające przechwytywanie informacji od analizy:

 • Essential Modeller – zapewniający wsparcie dla przechwytywania i utrzymania modeli architektury korporacyjnej.
 • Essential Viewer – internetowa platforma umożliwiająca szerokiemu wachlarzowi użytkowników  przeglądanie i analizowanie modeli architektonicznych.

 

Opinia firm analitycznych:
W raporcie Ovum Butler Group Technology Audit wskazano następujące cechy narzędzia: szczególnie przydatne jest to, że główny meta-model nie jest nadmiernie skomplikowany, poprzez wykorzystanie pomocniczego meta-modelelu, w którym są tworzone pojęcia i relacje. Wiedza gromadzona jest bezpośrednio w rdzeniu meta-modelu, w celu wsparcia zarządzania i nadzoru nad pewnymi zdolnościami organizacji, takimi jak zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami i dostarczanie usług. Rozwiązania typu Open Source są czymś, co organizacja powinna rozważyć, jeżeli brak środków finansowych uniemożliwia korzystanie z komercyjnych narzędzi.
Natomiast w Journal of Enterprise Architecture wskazano, że produkt zbudowany jest na sprawdzonej technologii. Ponadto w projekcie budowy architektury korporacyjnej można spierać się przez cały dzień o dobre lub złe cechy i możliwości danego meta-modelu. Zamiast prowadzić tę debatę, za pomocą tego narzędzia można w bardzo szybki sposób zweryfikować kompletność i adekwatność planowanego meta-modelu. Ponadto można zauważyć u projektantów narzędzia, że są oni doświadczonymi praktykami w obszarze architektury korporacyjnej, gdyż tworząc Essential Modeler zwrócili uwagę, że rzeczywista wartość architektury zawarta jest w informacji o organizacji i relacjach tej informacji, a nie w statycznych elementach diagramów mających postać obiektów i linii.
Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Narzędzie samo w sobie nie wspiera żadnych konkretnych ram, ale meta-model jest na tyle bogaty, że umożliwia to obsłużenie wszystkich standardowych ram architektonicznych.
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Zawartość nie jest gromadzona w postaci obiektów graficznych na diagramach, lecz w postaci obiektów w repozytorium.
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje
Proste symulacje są możliwe z wykorzystaniem narzędzia, dodatkowe wymagają stworzenia pluginu do platformy Protege, na której bazuje Essential Architecture Manager. Narzędzie dąży do tego, aby być postrzegane jako EA Business Intelligence Platformm, dla szerokiego grona interesariuszy.