Kategoria: Narzędzia do architektury korporacyjnej
Aktualna wersja: 10.1
Producent: Future Tech Systems
Podsumowanie:
Envision® VIP dynamicznie łączy informacje nt. strategii, potencjału organizacji, procesów, ryzyka, systemów i technologii oraz kluczowych wskaźników efektywności. Dzięki zastosowaniu Envision, tworzone przy jego pomocy architektury korporacyjne są w pełni transparentne i promują zgodność z przepisami prawa. Na zasadzie efektu synergii pozwalają one osiągnąć maksymalną korzyść z posiadanych informacji o korporacji dla wszystkich grup interesariuszy. Envision VIP jest pionierem jeżeli chodzi o nowe, elastyczne metody wizualizowania i modelowania informacji korporacyjnych wedle potrzeb konkretnych interesariuszy. Jest on obecnie wykorzystywany przez największe organizacje na całym świecie.
Opis szczegółowy:

Envision jest zorientowanym na obiekty biznesowe repozytorium o wysokim stopniu adaptacji, bazującym na serwerze SQL, które oferuje unikalne możliwości  w zakresie wizualizacji i wykorzystywania informacji. Celem producenta narzędzia było i pozostaje stworzenie intuicyjnego środowiska do zarządzania wiedzą korporacyjną, które pozwoliłoby na osiągnięcie jak największych  korzyści z informacji korporacyjnych dla wszystkich interesariuszy biznesowych i technicznych. Celem Envision jest również ułatwienie komunikacji między wszystkimi interesariuszami w organizacji.

Envision daje niespotykane w przypadku innych dostępnych repozytoriów intuicyjne i adaptacyjne środowisko do metamodelowania. Wszystkie informacje przypisuje się do odpowiednich „Klas” posiadających „Atrybuty” przechowujące szczegółowe informacje. Klasy lub atrybuty do repozytorium Envision można dodawać bez ograniczeń.

Oprócz normalnych „Właściwości”, które oferują podobne rozwiązania, repozytorium Envision obsługuje nowe typy atrybutów niespotykanych w innych repozytoriach. Atrybuty RTF umożliwiają np. przechowywanie RTF-ów (minidokumenty Worda), zaś do tekstów można wprowadzać formatowanie przy pomocy list wypunktowanych, tabel, grafik itp. Narzędzie oferuje także sprawdzanie pisowni w czasie rzeczywistym.

Innym unikalnym typem atrybutu jest „Subview Attribute”, który ułatwia tworzenie interesujących interesariusza graficznych punktów widzenia. „Spec Sheet Attribute” to realizacja idei dostosowanych do wymagań użytkownika raportów w stylu arkusza właściwości, które zawierają informacje o atrybutach obiektu. Atrybuty „Executable” i „Linked” dają możność dołączania do projektu Envision gotowych punktów dostępu do zewnętrznie przechowywanych informacji.

Unikalny atrybut „Event” umożliwia stworzenie bazującego na idei „deski rozdzielczej” i realizowanego w czasie rzeczywistym mechanizmu reagowania na stan różnych zasobów biznesowych lub informacji szczególnej wagi, i automatycznego monitorowania i powiadamiania odpowiednich interesariuszy o zmianach interesujących ich elementów.

Interesariusze o zmianach w obszarach projektu, które mogłyby mieć wpływ na ich obszary zainteresowania mogą być powiadamiani np. przez automatyczne wysyłanie emaili lub uruchamianie programów zewnętrznych.

Repozytorium Envision zapewnia także wysoki poziom bezpieczeństwa. Pozwala bowiem na pełną kontrolę nad dostępem użytkowników lub grup do różnych obiektów, diagramów, a nawet atrybutów w repozytorium. Prawa odczytu i zapisu można ograniczyć tylko do wybranych interesariuszy. Envision to przeznaczone dla wielu użytkowników i do pracy w zespole środowisko dające kontrolowany dostęp do informacji i możliwość jej zmiany w zależności od reguł bezpieczeństwa i ról w organizacji.

Envision wspiera wiele istniejących obecnie metodologii modelowania.  Można także łatwo je dostosować do wspierania nowych lub zmodyfikowanych (skastomizowanych) metodologii. Envision może wspierać nowe widoki i perspektywy widzenia bez konieczności modyfikacji kodu lub tworzenia dodatkowych skryptów.

Envision daje także możność łatwej lokalizacji językowej i kulturowej rozwiązań.

Opinia firm analitycznych:
Według Gartnera (raport: Assessment of Enterprise Architecture Tool Capabilities z marca 2011 r., nr.: G00211294): "Organizacje, które potrzebują w pełni konfigurowalnego repozytorium jako priorytetu przy wymaganiach dotyczących bliskiej współpracy powinny rozważyć Envision."
Wspierane ramy architektoniczne:
Zachman FEAF DoDAF SAP EAF Gartner
TOGAF TEAF MoDAF IAF IT City Planning
Envision może być dostosowany do dowolnych ram architektonicznych i dowolnych modeli referencyjnych.
Wspierane języki do modelowania:
ArchiMate UML BPMN EPC ERD
IDEF  
Envision może być dostosowany do zastosowania dowolnego języka modelowania.
Wspierane techniki analityczne:
Analiza luk Analiza wpływu Symulacje
Envision oferuje wysokopoziomowe symulacje w formie animacji.