paź
22

Kluczowe pytania z perspektywy modelowania potencjału biznesowego + konkurs :)

Źródło: Andrzej Sobczak
questions

Koncepcja potencjału biznesowego powoli toruje sobie drogę w polskich firmach. Temu zagadnieniu poświęciłem już dwa wpisy na serwisie ArchitekturaKorporacyjna.pl (zobacz: Czym jest modelowanie potencjału biznesowego oraz Mapy potencjału biznesowego). Ahsan Rauf sformułował 7 pytań, które powinny być zadawane w organizacjach zainteresowanych wdrożeniem tego podejścia u siebie. Pozwalam je sobie przytoczyć, opatrzyć krótkim komentarzem i dodać kilka własnych.

wrz
22

Mapy potencjału – inny sposób prezentacji biznesu

Źródło: Andrzej Sobczak
balony

Do niedawna organizacje chcąc przedstawić swój sposób działania najczęściej wykorzystywały modelowanie procesów – czy to w języku BPMN, EPC czy też UML. Obecnie coraz większą popularność zyskuje koncepcja map potencjału biznesowego. Potencjał (ang. capability) rozumiana jest jako zdolność organizacji do skutecznego wykonywania konkretnego działania/do kreowania wartości.  W przeciwieństwie do procesów, które odpowiadają na pytanie “jak” organizacja wykonuje określone zadania potencjał biznesowy określa „co” organizacja  robi (por. Tabela 1). Dzięki temu opis potencjału jest zdecydowanie bardziej stabilny od opisu procesów biznesowych. Porównanie koncepcji potencjału biznesowego z innymi sposobami opisu organizacji przedstawia rysunek 1.

paź
04

Czym jest modelowanie potencjału biznesowego?

Źródło: Andrzej Sobczak
potencjal_ludzki

W powszechnym rozumieniu termin potencjał/zdolność (ang. capability) oznacza ogół możliwości, którymi dysponuje organizacja, system lub osoba  do wykonania określonych czynności lub inaczej mówiąc do realizacji danego zestawu działań. Potencjał biznesowy (business capability) definiuje zdolność organizacji do skutecznego wykonywania konkretnego działania. Potencjał biznesowy określa “co” organizacja  robi i co jest rdzeniem jej działalności. Nie definiuje on “jak” te działalności są realizowane. William Ulrich uważa, że zdolności biznesowe są rdzeniem architektury biznesowej (która doprecyzowuje jak należy wykonywać określone działania – począwszy od procesów, poprzez lokalizacje, aktorów, role itp.). Dzięki temu opis na poziomie potencjału jest zdecydowanie bardziej stabilny (wolniej się zmienia) niż na […..]