"Jak zmienić rolę działów informatyki w sektorze publicznym" - zaproszenie na ogólnopolskie seminarium

Kategoria II

Z prawdziwą przyjemnością chciałbym zaprosić wszystkich przedstawicieli jednostek sektora publicznego do nieodpłatnego  udziału w ogólnopolskim seminarium “Od centrum kosztów do centrum innowacji – czyli jak zmienić rolę działów informatyki w jednostkach sektora publicznego“. Seminarium to odbędzie się 13 czerwca 2013 r. na terenie kampusu SGH.

Nieskromnie napiszę, że udało mi się zaprosić do uczestnictwa prawdziwych liderów w polskim sektorze publicznym – którzy postrzegają informatykę, nie jako przykry obowiązek, ale szansę świadczenia innowacyjnych usług publicznych na rzecz obywateli. Wśród uczestników seminarium są m.in. Pan Andrzej Ręgowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji), Pan Dariusz Śpiewak (Wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. Informatyki), Pan Przemysław Ligenza (p.o. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego), Pani Małgorzata Szelachowska (Dyrektor Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Pani Barbara Szymańska (Dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miasta Gdańska), Pan Janusz Dygaszewicz (Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego), Pan Marek Ujejski ( Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki Narodowego Funduszu Zdrowia), Pan Dariusz Jędryczek (Dyrektor Wydziału Informatyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia), Pan Przemysław Janczak (Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Łodzi), Pan Andrzej Feterowski (Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Szczecin), Pan Roman Janczarek (Główny Architekt Programu e-Podatki), Pan Igor Bednarski (kierownik projektu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej).

Punktem wyjścia do zorganizowania tego seminarium była obserwacja,  iż przysłowiowym „wąskim gardłem” w realizacji działań na rzecz informatyzacji sektora publicznego, zaczyna być nie brak pieniędzy (jak to bywało we wcześniejszych latach), lecz w wielu wypadkach niewspółmiernie niskie w stosunku do potrzeb umiejscowienie działu informatyki w jednostkach sektora publicznego. W praktyce dział ten jest bowiem postrzegany nie jako centrum kreowania innowacyjnych rozwiązań zwiększających wartość publiczną, ale miejsce generowania kosztów.  

Zakładzie Systemów Informacyjnych SGH pojawiła się więc inicjatywa mająca na celu wypracowanie praktycznych instrumentów (na poziomie zarządzania strategicznego IT, zarządzania projektami IT oraz zarządzania usługami IT) zwiększających efektywność funkcjonowania działów IT w organizacjach publicznych. Pierwszym akcentem tego przedsięwzięcia jest właśnie anonsowane seminarium.

Podczas seminarium będą poruszane tematy dotyczące organizacji działów IT w odniesieniu do następujących obszarów zagadnień:

  • koncepcja realizacji informatyzacji zintegrowanej,
  • zarządzanie projektami i portfelami projektów,
  • wdrażanie podejścia usługowego IT w sektorze publicznym,
  • wdrażanie podejścia architektonicznego w sektorze publicznym,
  • zarządzanie zmianą (biznesową i IT) w sektorze publicznym,
  • mechanizmy nadzoru nad IT w sektorze publicznym,
  • zagadnienia związane z data governance w sektorze publicznym,
  • zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem teleinformatycznym.
  • dostarczanie wartości przez IT.

Szczegółowy program Seminarium dostępny jest na stronie: www.EfektywnyDzialIT.pl.

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawiciel sektora publicznego. Zakładamy, że z każdej jednostki publicznej nieodpłatnie może uczestniczyć do pięciu osób (w uzasadnionych przypadkach – liczba ta może ulec zwiększeniu). Jedynym warunkiem formalnym – jest wcześniejsza rejestracja na Seminarium – za pomocą formularza dostępnego na tej stronie. Każdy z uczestników Seminarium otrzyma komplet materiałów oraz poczęstunek podczas przerw kawowych i obiadowej.