Relacje między architekturą biznesową a modelami biznesu

Kategoria II

Truizmem jest stwierdzenie, że architektura biznesowa jest niezwykle istotnym elementem architektury korporacyjnej. Jej nieuwzględnienie bardzo utrudnia dostarczenie wartości dodanej przez architekturę korporacyjną dla organizacji.

Wynika to z faktu całkowitego pominięcia, lub tylko częściowego uwzględnienia aspektów strategicznych.

Zgodnie z definicją zawartą w TOGAF 9.1 architektura biznesowa obejmuje strategię biznesową, ład, organizację i informację o kluczowych procesach biznesowych oraz interakcję pomiędzy tymi elementami. Jej celem jest opisanie stanu odniesienia i docelowego oraz analiza luk między nimi. Tak, więc bardzo ważnym zadaniem architekta korporacyjnego jest próba opisu tej domeny poprzez ciągłą i efektywną współpracę ze stroną biznesową. To wymusza na architekcie korporacyjnym wybranie najbardziej efektywnych narzędzi i dopasowanie języka do oczekiwań jego słuchaczy.

Jednym z takich narzędzi wydaję się być kanwa modelu biznesu (ang. „Business Model Canvas”), która została zaprezentowana w trakcie konferencji zorganizowanej przez The Open Group w Cannes w kwietniu 2012 r. Prezentacja została przeprowadzona przez dr Alex Osterwalder, który zaprezentował koncepcje kanwy modelu biznesu. Jej opis dostępny jest na stronie http://businessmodelgeneration.com/canvas (została ona opisana szeroko w książce „Business Model Generation”, której polskie wydanie pojawiło się kilka miesięcy temu). Podstawowym zadaniem kanwy modelu biznesu jest wsparcie organizacji w celu tworzenia strategii, opisu aktualnego lub projektowania nowego modelu biznesowego w usystematyzowany sposób. Konkretniej jest to dosłowna ilustracja modelu biznesowego organizacji za pomocą następujących elementów, które zostały zaznaczone na kanwie, jako (Rysunek 1):

  • kluczowi partnerzy,
  • kluczowe działania,
  • kluczowe zasoby,
  • propozycja wartości,
  • relacje z klientami,
  • kanały komunikacji,
  • kategorie klientów,
  • struktura kosztów,
  • struktura przychodów.


Rysunek 1. Kanwa modelu biznesu

W zasobach internetowych (np. http://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s,http://www.slideshare.net/fhuertamty/business-model-canvas,http://www.businessmodelalchemist.com/tag/business-model-canvas) znajdą Państwo szczegółowy opis i kolejność kroków niezbędnych do uzupełnia wszystkich jej pól tak, więc nie będę ich przytaczał na łamach serwisu ArchitekturaKorporacyjna.pl. Chciałbym jedynie podkreślić, że z perspektywy architekta korporacyjnego jest to bardzo interesujące narzędzie, które może przyczynić się do stworzenia wspólnej platformy komunikacyjnej między zespołem architektonicznym a stroną biznesową. Przedstawienie elementów strategii w ustrukturalizowany i usystematyzowany sposób ułatwi architektom korporacyjnym jej operacjonalizację. Będzie to również punktem wyjścia do formułowania wartości dodanej dla organizacji wynikającej z architektury korporacyjnej. Dzięki temu, poprzez skuteczne odniesienie architektury do strategii, zyska ona poparcie szerszej grupy interesariuszy.

Zachęcam również do zapoznania się z podsumowaniem konferencji zamieszczonej na blogu The Open Group: