Liderzy EA na świecie

Kategoria II

Bardzo często podczas prowadzonych przeze mnie rozmów pojawia się pytanie: kogo warto traktować jako wzór do naśladowania w zakresie wdrażania architektury korporacyjnej?. Przedstawiam 6 typów uznanych w 2014 r. za światowych liderów w tym obszarze. Tej selekcji dokonały: InfoWorld, Forrester Research oraz Penn State University Center for Enterprise Architecture. Przyznali oni nagrodę “InfoWord 2014 Enterprise Architecture Awards” następującym organizacjom: Allstate Insurance, Australia Post, Dell, Dubai Customs House, Molina Healthcare, oraz State Farm Insurance. Ekspertami, którzy wyłonili zwycięzców byli:

 • Gary Vonderhaar (Mastercard),
 • Vijay Bhuvanagiri (MasterCard),
 • Igor Gershfang (Walgreens),
 • Jason Graf (Yum Brands),
 • Eric Meredith (PNC Financial),
 • David Parrott (Thomson Reuters).

Za co poszczególne organizacje otrzymały to wyróżnienie? Przyjrzyjmy się im pokrótce.

Allstate Insurance 

Allstate Insurance jest amerykańską firmą ubezpieczeniową notowaną na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Została ona założona w roku 1931. Obecnie znajduje się na 92 miejscu na liście 500 największych przedsiębiorstw w USA. Zatrudnia ona ponad 70.00 pracowników, a jej zasoby wynoszą 123.5 mld USD. W przeciągu ostatnich lat przeprowadzony został program transformacji IT z modelu “fix and run” [naprawiaj i utrzymuj] do modelu “run and grow” [utrzymuj i rośnij]. W tym celu  powołana została rola Chief Innovation Officer, który przewodzi zespołowi zajmującemu się opracowywaniem nowych produktów dla klientów. Zespół ten blisko współpracuje ze wszystkimi liniami biznesowymi oraz architektami korporacyjnymi. Stosując zaawansowane  metody analizy danych doskonali obecną i wprowadza nową ofertę produktową. Uwzględnia się tutaj również trendy technologiczne, istotne dla sektora ubezpieczeniowego – takie jak:

 • technologie mobilne,
 • telematyka i “połączone samochody” (connected cars);
 • big data.

Jednakże sam pomysł na produkt to za mało. Dotychczasowe doświadczenia firmy wskazywały bowiem, że niezbędne jest (ale i niezwykle trudne) wdrożenie pilotażowych prac do środowiska produkcyjnego. W tym momencie zaczyna się rola architektów korporacyjnych (określona mianem Innovation Execution). Dzięki ich działaniom możliwe jest bowiem:

 • szybsze budowanie rozwiązań wspierających nowe produkty (jest to możliwe dzięki odpowiedniemu procesowi wytwórczemu);
 • odkrywanie na możliwe wczesnym etapie blokad w realizacji projektów, co minimalizuje ryzko niepowodzenia;
 • dostarczanie zespołom realizacyjnym sprawdzonych prototypów obsługujących nowe produkty;
 • zapewnienie kontrolowanego procesu migracji do nowych środowisk (przy zapewnieniu odpowiednich parametrów jakościowych).

Architekci korporacyjni są włączani w projekty o charakterze innowacyjnym – jako część międzywydziałowego zespołu realizacyjnego. Architekci rozwiązań mogą posługiwać się podejściem zwinnym lub wodospadowym w procesie wytwórczym. Zaczyna się również wdrażać praktyki DevOps.

Australia Post

Poczta australijska  (założona w 1809 r.) została drugim wyróżnionym w 2014 r. przedsiębiorstwem. Firmę tą (podobnie jak Pocztę Polską) dotknęła bardzo mocno cyfrowa rewolucja. Z tego względu poszukiwane są coraz to nowe obszary działania. Dlatego na poczcie australijskiej można się ubezpieczyć, wziąć kredyt, przelać pieniądze itp. Obecnie główne działania koncentrują się wokół trzech zagadnień: kliencie (i dążeniu do doskonałości w jego obsłudze – poprzez opracowanie tzw. “new customer-centric operating model”), produktach i platformach komunikacyjnych. Od strony technologicznej poczta australijska zdecydowała się na wdrożenie zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz infrastruktury chmurowej (cloud).

Architekci korporacyjni mieli za zadanie wesprzeć klientocentryczne działania organizacji oraz wspierać postrzeganie firmy jako jednej całości. Z tego względu konieczna była bliska współpraca z praktycznie wszystkimi działami biznesowymi firmy (w szczególności z działem sprzedaży e-commerce). Architekci wypracowali założenia dotyczące integracji zasad zarządzania doświadczeniem klienta  (customer experience management) z architekturą biznesową i IT. Przeprowadzi również w tym obszarze szkolenia dla kilkuset pracowników poczty.

Architekci opracowali również blueprinty architektoniczne dla każdej z kluczowych linii biznesowych. Obejmowały one zarówno architekturę rozpoznawaną jako intencjonalną (tj. tą, która wydaje się najlepsza w danym momencie czasu) jak i architekty wyłaniające się. Wprowadzono tutaj metody planowania scenariuszowego. Łączny budżet inicjatyw objętych architekturą wyniósł 1.8 mld USD.

Opracowano również plan komunikacji, który objął wszystkie poziomy organizacji. Z jednej strony prezentowano strategię technologiczną zarządowi, roadmapy drogowe dyrektorom linii biznesowych, zaś wzorce i architektury referencyjne zespołom wytwórczym.

Dell

Sądzę, że firmy Dell w gronie czytelników serwisu ArchitekturaKorporacyjna.pl nie trzeba przedstawiać :). Warto tylko wspomnieć, że w ostatnich latach przeszedł on transformację  z przedsiębiorstwa dostarczającego sprzęt PC do dostawcy rozwiązań end-to-end. Do realizacji tej transformacji powołano zespół BAT (Business Architecture Team). Składał się on z kluczowych starszych menadżerów i liderów poszczególnych funkcji biznesowych. Zespół ten odpowiada za operacjonalizację strategii transformacji i jej realizację. Z zespołem tym bardzo blisko współpracuje zespół architektów korporacyjnych. Odpowiada on za wypracowania architektury strategicznej oraz tworzenie rozwiązań w całej firmie. Przedstawiciele zespołu architektonicznego uczestniczą w spotkaniach multifunkcjonalnych zespołów biznesowych, co powoduje że mają oni bardzo istotny wpływ na kluczowe decyzje.

Jednym z najtrudniejszych aspektów transformacji był fakt, że objęła ona prawie każdy aspekt funkcjonowania firmy Dell. Okazało się bowiem, że praktycznie wszystkie elementy łańcucha wartości w Dell’u uległy zmianie. Zgodnie z nowym modelem, Dell dostarcza serwery, oprogramowanie, usługi w chmurze i usługi profesjonale. Spowodowało to, że niemal każdy aspekt kluczowych systemów informatycznych firmy wymagał zmiany w celu wspierania nowej strategii biznesowej.

Architekci, w obliczu tak wielkich wyzwań, zastosowali etapowe podejście do planowania strategicznego. Zostało ono podzielone na następujące zagadnienia:

 • racjonalizacja strategii – etap ten miał odpowiedzieć gdzie wewnętrzne IT może ułatwić wprowadzenie w życie nowych strategii (9 funkcjonalnych oraz 4 nakierowanych na linie biznesowe); dodatkowo poszukiwano strategicznych sprzeczności i nakładania się określonych inicjatyw pochodzących od poszczególnych jednostek biznesowych (np. dwa różne rozwiązania tego samego problemu);
 • identyfikacja wzmacniaczy strategicznych (uwaga AS: tak przetłumaczyłem “enabler”) – podczas tego etapu zidentyfikowano niezależne od siebie zmiany w potencjale biznesowym, które ułatwiają realizację poszczdgólnych strategii;
 • racjonalizacja wzmacniaczy – ten etap odpowiedział na pytanie czy są takie elementy strategii obszarowych, które wymagają podobnych wzmacniaczy; taki wzmacniacz był poddawany szczególnej analizie;
 • stworzenie architektury i roadmapy – dla każdej strategii powstała architektura i plan dojścia (obejmujący również stany pośrednie). Architektura ta objęła wszystkie cztery domeny architektoniczne. Opracowania te były podstawą do uruchomienia programów realizacyjnych o łącznym budżecie 1 mld USD.

Dubai Customs House

Dubai Customs House – to Dubajska Służba Celna. Jest to jedno z pierwszych funkcjonujących w Dubaju ministerstw, znane jako “Al Furdha” (oznacza to po arabsku “miejsce postoju”, czyli miejsce wyznaczonym w porcie lub przystani używane do cumowania statków, gdy nie są na morzu). Dubajska Służba Celna nazywana była “matką departamentów rządowych”, zwłaszcza że inne jednostki finansowane były z dochodów gromadzonych przez organy celne.

Dubajska Służba Celna wdrożyła kompleksowe podejście do zarządzania potencjałem biznesowym ( business capability), koncentrując się na czterech jego elementach składowych – tj.: ludziach, procesach, technologiach i informacjach. Celem tego przedsięwzięcia było opracowanie bardziej elastycznych zasad planowanie rozwoju organizacji, z naciskiem na dostarczenie informacji kluczowym interesariuszom, dzięki którym są oni w stanie podejmować bardziej świadome decyzje. Ostatecznie, ta inicjatywa pomogła Dubajskiej Służbie Celnej przekształcić się w wiodącą administrację celną w regionie.

Molina Healthcare

Molina Healthcare jest firmą mieszczącą się na liście 500 największych przedsiębiorstw amerykańskich według czasopisma Fortune. Zajmuje się ona koordynacją dostarczania usług zdrowotnych  i oferuje rozwiązania w zakresie zarządzania informacjami medycznymi dotyczącymi prawie pięciu milionów osób i ich rodzin w 15 stanach USA.

Zespół architektoniczny został powołany w roku 2011. Liczy on obecnie 8 osób, którzy pracują razem z kluczowymi osobami w przedsiębiorstwie, odpowiedzialnymi za poszczególne jednostki biznesowe oraz projekty strategiczne. Warto tutaj podkreślić transformację samego zespołu architektonicznego. Pierwotnie koncentrował się on na aspektach technologicznych (architekci byli postrzegani jako “policjanci”). Obecnie wspiera on realizację celów strategicznych, współpracując w tym celu z partnerami wewnętrznymi.

Czynnikami które doprowadziły do takiej redefinicji postrzegania architektów było: zapewnienie reużywalności rozwiązań technologicznych, ale także zapewnienie dostępu do możliwie wiarygodnych informacji biznesowych pochodzących z całej firmy, będących podstawą podejmowania kluczowych decyzji. Zespół architektów zajmuje się obecnie następującymi zagadnieniami:

 • Planowanie działalności – opisuje w jaki sposób dopasowane są rozwiązania IT do funkcjonowania biznesu, w kontekście minimalizacji ryzyk projektowych;
 • Zarządzanie portfelem projektów – angażuje się  w działania projakościowe na poziomie portfela projektów;
 • Zarządzanie operacyjne: uczestniczy w ocenie proponowanych nowych technologii i wspiera ponowne wykorzystanie aktywów;
 • Rozwój – nadzoruje dystrybuowane technologii w celu poprawy jakości świadczonych usług.

Dzięki tym działaniom zespół architektonicznych zaczął być inaczej odbierany w organizacji – jako koncentrujący się  na rezultatach biznesowych organizacji, a nie tylko na realizacji celów IT.

State Farm Insurance Companies

State Farm Insurance Companies to największa amerykańska firma ubezpieczeniowa. Została ona założona w 1922 r. przez George Jacoba. Znajduje się na pozycji 41 wśród 500 firm na liście Fortune. State Farm oferuje obecnie blisko 100 produktów i usług, w pięciu różnych branżach. Dziennie obsługuje on prawie 35.000 roszczeń.

Strategia biznesowa firmy jest prosta: chce być jak najbardziej zorientowane na klienta, co ma być motorem dalszego jej  wzrostu i napędu. Aby tak było chce zapewnić niezwykłe doświadczenia swoim klientom. Oznacza to ciągłe podążanie za potrzebami i preferencjami klientów. Ewoluują one bowiem w sposób ciągły, napędzany często przez rozwój technologii mobilnych i mediów społecznościowych. Ponadto, State Farm potrzebuje skuteczniej zarządzać swoim cyfrowym biznesem, minimalizując złożoność i optymalizując koszty.

Rola architektów korporacyjnych w tym przedsiębiorstwie to głównie pomoc w operacjonalizacji strategii biznesowej (zarówno na etapie planowania jaki i już wykonawczym). Zespół architektów bierze główną odpowiedzialność za ustalania kierunku działań poprzez opracowywanie architektury strategicznej, tworzenie planów i standardów. Architekci korporacyjni są bezpośrednio przypisani do poszczególnych potencjałów biznesowych, które łączą pracowników biznesowych i IT.

Architekci korporacyjni zwiększają wartość przedsiębiorstwa, koncentrując się na planowaniu strategicznym metodą “top-down”, tworzeniu wizji docelowych rozwiązań (na bazie tzw. customer journey – podróż klienta), wizualizacji doświadczeń, segmentacji klientów oraz wspieraniu wdrażania technologii mobilnych. W ramach State Farm funkcjonuje nawet pojęcie Experience Architecture (architektura doświadczeń). Jest ona rozumiana jako dyscyplina działalności organizacji wykorzystująca zewnętrzne (tj. klienta) spojrzenie na organizację, które następnie jest uwzględniane na poziomie działań planistycznych i realizacyjnych (zarówno dla stanu obecnego, docelowego jak i stanów pośrednich).

Podsumowanie

Sądzę, że ta powyższa lista przedsiębiorstw i ich osiągnięć może stać się pewnego rodzaju inspiracją dla polskich organizacji.  Pokazuje ona bowiem na co należy zwracać uwagę wdrażając podejście architektoniczne – tak, aby było ono wartościowe dla biznesu. Architektura nie może być bowiem “sztuką dla sztuki” i nie może kojarzyć się jedynie z wielką ilością modeli architektonicznych.

Jako swój prywatny cel przyjąłem, że w nadchodzących miesiącach będę starał się zidentyfikować polskie organizacje będące liderami wdrażania podejścia architektonicznego. Chciałbym je przedstawić w II edycji mojej książki “Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zastosowania praktyczne”, które chciałbym przygotować w roku 2015.

Uwaga: opublikowany materiał bazuje na artykule Alexa Cullena pt. “The 2014 Enterprise Architecture Awards”, który został opublikowany 22 września 2014 r. w InfoWord oraz na jego wpisie na blogu firmowym.