Trzy kategorie produktów architektonicznych

Kategoria II

Firma analityczna Gartner dokonała klasyfikacji produktów architektów korporacyjnych na trzy kategorie – tj. produkty diagnostyczne (diagnostic products), produkty umożliwiające podjęcie określonych działań/decyzji (enabling products) oraz produkty wykonywalne (actionable products). Uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo od razu można określić, czego należy spodziewać się od produktu, należącego do danej kategorii. Poza tym ta klasyfikacja zmusza do przygotowania materiałów, które nie mają jedynie charakteru tzw. “paper consulting”.

Do pierwszej kategorii (tj. produktów diagnostycznych) zaliczyłbym wszystkie te materiały, które opisują stan bazowy (stan odniesienia) – czyli architekturę “as-is”.

Do kategorii produktów umożliwiających podjęcie określonych działań/decyzji zaklasyfikowałbym definicję pryncypiów architektonicznych, wizję architektury, opis standardów, opis stanu docelowego działania organizacji (czyli architekturą “to-be”), strategie i plany realizacyjne.

Wreszcie produktami wykonalnymi są materiały zawierające definicje konkretnych rozwiązań (w szczególności systemów informatycznych, ale możemy przecież mówić również o rozwiązaniach organizacyjnych). Czyli może to być opis architektury konkretnego systemu IT (architektura rozwiązania), czy też opis stanowiska pracy.

Co więcej, mając te trzy kategorie produktów możliwe jest zaprezentowanie następującej sekwencji ich opracowywania: wychodzimy od produktów diagnostycznych, następnie przygotowujemy produkty y umożliwiające podjęcie określonych działań/decyzji, aż dochodzimy do produktów wykonywalnych.

Oczywiście wszystkie produkty muszą być ze sobą spójne – tj. produkt wykonywalny musi być zgodny z wcześniejszymi produktami.