Wymiana modeli architektury korporacyjnej

Kategoria II

W sytuacji, w której organizacja stosuje produkty różnych firm do tworzenia modeli architektonicznych w pewnym momencie pojawia się problem: w jaki sposób wymieniać te modele między poszczególnymi narzędziami. W tym celu najczęściej stosuje się mechanizmy bazujące na standardzie XMI. Skrót XMI pochodzi od zwrotu “XML Metadata Interchange”. Standard ten jest rozwijany przez Object Management Group (OMG) i  od samego początku nastawiony był na wymianę modeli z wykorzystaniem odpowiednio zaadaptowanego języka XML. Za jego pomocą  można np. eksportować i importować modele w najpopularniejszym narzędziu w Polsce – tj. Enterprise Architect firmy Sparx. Oczywiście nie ma róży bez kolców.

W przypadku XMI są dwie główne słabości: po pierwsze można go zastosować wyłącznie w przypadku tych modeli, które można wyrazić za pomocą Meta-Object Facility (MOF). Konsekwencją tego, jest to, że XMI stosowany jest głównie do wymiany modeli UML. Po drugie istnieje szereg wersji XMI: począwszy od 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, aż po 2.1. Przy czym wersje 2.x różnią się zdecydowanie od serii 1.x. W praktyce okazuje się, że różne narzędzia informatyczne wspierają różne wersje XMI – i może pojawić się (i pojawia się bardzo często) niezgodność standardu – co skutkuje całkowitą lub częściową niemożnością wymiany modeli.

Słabości obecnie istniejących metod wymiany modeli architektonicznych zauważył The Open Group. Jest to tym bardziej palący problem, że w dużych organizacjach prace nad architekturą korporacyjną podejmowane są często w więcej niż jednym miejscu (w jednej jednostce organizacyjnej) i przy pomocy więcej niż jednego narzędzia (bardzo często IT modeluje “coś” w Enterprise Architect, a biznes w Arisie). W celu chociaż częściowego zniwelowania istniejących obecnie ograniczeń podjęto obecnie prace mające na celu wypracowanie standardu wymiany modeli architektury korporacyjnej. Jako punkt wyjścia przyjęto język ArchiMate w wersji 2.0. Posiada on bowiem precyzyjnie zdefiniowany metamodel oraz predefiniowany wygląd symboli i relacji.

Zdaniem The Open Group zapewnienie przenaszalności modeli tworzonych w ArchiMate przyczyni się do obniżenia ryzyka związanego z wyborem niewłaściwego narzędzia informatycznego (poprzez stosunkowo łatwe przeniesienie modeli stworzonych w narzędziu “A” do narzędzia “B”).

Opracowywany format modeli oparto bezpośrednio na XML (chociaż rozważano także XMI – ale finalnie to zarzucono). Będzie on uwzględniał elementy ArchiMate, relacje, grupowanie, widoki oraz informacje dodatkowe (takie jak: kolory, cieniowania, metainformacje o modelu).

Na chwilę obecną podjęto decyzję, aby zapewnić wsparcie dla centralnej części ArchiMate (pomijając istniejące rozszerzenia – ang. extensions).  Interesujące jest to, że ma być zapewniona przenaszalność wizualizacji (czyli nie tylko dane elementów i relacji występujących na modelu, ale również ich układ).

Funkcja eksportu/importu modeli w tym dedykowanym formacie będzie stanowiła jedno z kryterium oceny przy ubieganiu się przez jego producenta o certyfikat The Open Group.

Docelowo, modele wymieniane w tworzonym standardzie będą miały rozszerzenie “.archimate”. Pierwszym narzędziem, które będzie go implementowało, najprawdopodobniej zostanie open sourcowy  Archi.

Zakłada się, że wstępne efekty podjętych prac nad standardem pojawią się w pierwszym kwartale 2013 roku.