Analiza SWOT dla architektury korporacyjnej

Kategoria II

Podczas jednego ze szkoleń, w trakcie którego zachwalałem koncepcję architektury korporacyjnej jeden z uczestników zadał mi proste pytanie: “no dobrze, a jakie ta koncepcja ma wady”…. 

Oczywiście, jako doświadczony trener udzieliłem bardzo mądrej odpowiedzi ;), po której wywiązała się dyskusja. Nie ukrywam, że zainspirowała mnie ona do możliwie obiektywnego spojrzenia na koncepcję architektury korporacyjnej. W tym celu posłużyłem się techniką SWOT.

Znana i lubiana ;) Wikipedia podpowiada, że SWOT jest jedną z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Jest stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego, analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danym obiekcie w cztery kategorie:

  • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu,
  • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu,
  • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany,
  • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

Wreszcie – informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych kategorii, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.

W przypadku architektury korporacyjnej przyjąłem następującą interpretację SWOT:

  • S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę koncepcji architektury korporacyjnej,
  • W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę we wdrażaniu architektury korporacyjnej,
  • O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla architektury korporacyjnej szansę (w szczególności rozumianą jako jeszcze szersze upowszechnienie się tej koncepcji),
  • T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza zagrożenie dla upowszechnienia się koncepcji architektury korporacyjnej.

Wyniki tej analizy przedstawia rysunek poniżej.

Rysunek 1. Analiza SWOT dla koncepcji architektury korporacyjnej

Oczywiście będę wdzięczny za Państwa komentarze i propozycje  rozszerzenia przedstawionej analizy.