Rośnie rola architektów korporacyjnych w organizacjach

Kategoria II

Kilka miesięcy temu firma analityczna Gartner przeprowadziła badania nt. roli architektów korporacyjnych w przedsiębiorstwach. Badaniami objęto osoby zatrudnione jako architekci korporacyjni w USA oraz Europie. Wyniki tych prac zostały zaprezentowane w raporcie “EA Practitioners Have Significant Influence on $1.1 Trillion in Enterprise IT Spend”.  Okazało się, że – po przeprowadzeniu odpowiednich estymat – architekci korporacyjni  podejmują “finalne decyzje zakupowe” w zakresie  IT dla budżetu sięgającego 331 miliardów dolarów na całym świecie,  zaś wpływają w istotnym stopniu na dalszych 774 miliardów dolarów. Łącznie architekci korporacyjni mają więc wpływ “finalny” lub “bardzo istotny” w zakresie wydatków na IT w kwocie 1.1 biliona dolarów.

Dodatkowo okazało się, że w 52% architekci korporacyjni raportują bezpośrednio do CIO lub CTO. Umożliwia im to bezpośrednio opiniować technologie, które mają charakter innowacyjny z punktu widzenia modeli biznesowych przedsiębiorstw. Ponadto architekci korporacyjni bardzo często zaangażowani są w realizację programów transformacyjnych, realizację prac mającą na celu lepsze dopasowania IT do biznesu oraz dostarczenie wartości biznesowej z IT (taki zakres prac wskazało 68% ankietowanych).  Gartner zauważa, że powoli w niepamięć odchodzą czasy, kiedy architekci korporacyjni niewiele znaczyli w organizacjach.

Zdaniem Gartnera niezbędna jest również radykalna przebudowa praktyki architektonicznej – nowa jej odsłona miałaby koncentrować się na dostarczaniu liderom IT oraz liderom biznesowych produktów umożliwiających efektywnie reagować na zakłócenia/sytuacje wyjątkowe mające miejsce w otoczeniu organizacji (zarówno na poziomie biznesowym jak i technologicznym).

Ta koncepcja znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań. Zgodnie z nimi 18% ankietowanych organizacji planuje przebudowę praktyki architektonicznej, zaś 25% zwiększenie poziomu jej dojrzałości/efektywności. Gartner spodziewa się, że przekształcone praktyki architektoniczne będą miały jeszcze większy wpływ na na decyzje budżetowe. Co więcej będą one jeszcze bardziej – niż dotychczas – zorientowane na wyniki biznesowe (w stosunku do obecnych, które są głównie zorientowane na działania związane ze standaryzacją, konsolidacją, redukcją kosztów).