Nowe standardy dla SOA i cloud computing autorstwa The Open Group

Kategoria II

17 stycznia 2012 konsorcjum The Open Group (organizacja zajmująca się standaryzacją w obszarze IT, odpowiadająca m. in. za rozwój ram architektonicznych TOGAF oraz języka do modelowania architektury korporacyjnej ArchiMate) poinformowało o opublikowaniu dwóch nowych standardów, które mają pozwalać organizacjom na skuteczniejsze zintegrowanie posiadanych przez nie elementów architektury zorientowanej na usługi (SOA) oraz Cloud Computing. Zdaniem The Open Group standardy te mogą być również przydatne przy wdrażaniu koncepcji architektury korporacyjnej.

Nowe standardy to:

  • Architektura referencyjna SOA (SOA Reference Architecture – SOA RA), którą można postrzegać jako niezależny od dostawców plan tworzenia i oceny rozwiązań budowanych zgodnie z paradygmatem SOA. Architektura ta wprowadza wspólne słownictwo i wystandaryzowane podejście w zakresie tworzenia rozwiązań SOA (zarówno po stronie dostawców jak i odbiorców) – umożliwia ona bowiem nie tylko definiowanie potencjału (capability), ale także wskazuje jakie powinny być architektoniczne bloki budowlane realizujące ten potencjał (architecture building block) i jak powinny być umieszczone na poszczególnych warstwach architektonicznych. Jest to szczególnie ważne w kontekście dążenia do zmniejszania wysiłku i nakładów, związanych z mapowaniem koncepcji architektonicznych różnych producentów między sobą lub na modele specyficzne dla konkretnej organizacji.


Rysunek 1. Ogólny widok modelu referencyjnego SOA RA

  • Zorientowane na usługi ramy infrastruktury Cloud Computing (Service-Oriented Cloud Computing Infrastructure Framework – SOCCI) – jest to standard, który opisuje architektoniczne bloki budowlane na poziomie infrastrukturalnym, dostarczane w formie usług SOA jak również rozwiązań cloud computing. Ramy te wskazują jak w praktyce zrealizować koncepcję „infrastructure as a service”, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej elastyczności i skalowalności komponentów infrastrukturalnych.


Rysunek 2. Ogólny widok ram SOCCI

Dodatkowo, The Open Group opublikowało aktualizację zintegrowanego usługowego modelu dojrzałości (The Open Group Service Integration Maturity Model – OSIMM). Został on przyjęty jako międzynarodowy standard ISO i IEC (ISO / IEC 166880). Wykorzystanie OSIMM zapewnia organizacji przyjęcie wspólnego modelu w zakresie podejmowanych działań na rzecz osiągnięcia odpowiedniego poziomu dojrzałości usług, w celu wsparcia przez nie osiągania przyjętych celów biznesowych. W szczególności model ten pozwala na stworzenie szczegółowego planu integracji usług SOA i rozwiązań Cloud Computing w kontekście potrzeb konkretnych korporacji.


Rysunek 3. Ogólny widok zintegrowanego usługowego modelu dojrzałości

Wskazane powyżej standardy są dostępne nieodpłatnie on-line na stronach The Open Group: