Manifest transformacji organizacji

Kategoria II

Jedną z moich ulubionych odpowiedzi na pytanie czym jest TOGAF – jest stwierdzenie, że TOGAF jest to “architecture driven change management framework”, czyli jest to systematyzowane podejście do zarządzania zmianą organizacyjną na bazie modeli architektonicznych. Rzeczywiście, analizując konstrukcję “jądra” TOGAF’a – czyli ADM (Architecture Development Method) – widać wyraźnie, że to podejście doskonale nadaje się do zaplanowania, zaprojektowania i nadzorowania realizacji dużych zmian organizacyjnych (zarówno na poziomie biznesowym jak i IT). Co więcej wydaje się, że sama koncepcja architektury korporacyjnej doskonale nadaje się do wsparcia realizacji programów transformacyjnych (ze względu na fakt, iż opisuje ona stan obecny organizacji, stan docelowy organizacji oraz ścieżkę dojścia do tego stanu).

W sieci można znaleźć wiele interesujących przykładów/rozważań nt. wykorzystania podejścia architektonicznego do skoordynowania zmian organizacyjnych. Ja chciałbym wskazać obecnie jedno z takich miejsc – tj. stronę zawierającą “Manifest transformacji organizacji (” Enterprise Transformation Manifesto”) – por. rysunek 1.

www_manifest
Rysunek 1. Strona główna “Manifestu transformacji organizacji”

Sam dokument został przygotowany przez niekomercyjną organizację francuską “Praxeme Institute“. Podtytuł manifestu został sformułowany następująco: “Złote zasady doskonalenia organizacji, przy jednoczesnym  poszanowaniu podstawowych wartości i interesów społeczeństwa”. Manifest składa się z siedmiu części. Każda z części składa się z kilku/kilkunastu punktów i podpunktów.

W pierwszym punkcie manifestu “Motivation of the Manifesto” przedstawiona jest motywacja przygotowania tego manifestu. Autorzy piszą, że jest on wezwaniem do wykonywania czynności wzmacniających efektywność działania organizacji.

Drugi punkt manifestu “Enterprise System” podkreśla rolę systemowego ujęcia organizacji. Jest to fundamentalne założenie, które legło u podstaw całego manifestu – tj. organizacja jest złożonym obiektem, składającym się z wielu elementów składowych – można jednakże wprowadzić naukowe podejście do zaplanowania jej zmiany (uwzględniając przy tym wpływ otoczenia zewnętrznego).

Trzeci punkt manifestu ” Enterprise Policiy & the Open Society” wskazuje, że organizacja powinna posługiwać się określonym zbiorem polityk/wartości. W szczególności wartości te powinny być widoczne w działaniach organizacji skierowanych na zewnątrz.

W czwartym punkcie manifestu zatytułowanym “Enterprise Architecture” autorzy definiują architekturę korporacyjną jako dyscypliną, która analizuje strategię i wyznacza główne decyzje dotyczące przekształcenia organizacji.

Punkt piąty manifestu “Quality of the Enterprise System” określa jakie są istotne parametry organizacji – z punktu widzenia transformacji, czyli innymi słowy mówiąc, kiedy można stwierdzić, że organizacja posiada dobrą architekturę. Autory tego dokumentu odnoszą się tutaj do: elastyczności, interoperacyjności, audytowalności oraz możliwości śledzenia zmian.

W szóstym punkcie manifestu “Enterprise Transformation” autorzy określają czynniki motywujące organizację do podjęcia transformacji oraz próbują zdefiniować jak należ prawidłowo podejść do realizacji transformacji (według nich nie liczy się sam stan docelowy, ale istotne znaczenie ma także trajektoria dojścia).

Wreszcie w siódmym ostatnim punkcie manifestu “Human Adventure”  podkreślona jest rola umiejętności (w tym interdyscyplinarnych) i motywacji ludzi do przeprowadzenia transformacji. Autorzy wskazują na rolę uczelni w wypracowywaniu metodycznych podejść do zarządzania transformacją organizacji.

Wydaje mi się, że inicjatywa przygotowania manifestu transformacji jest niezwykle interesująca. Nie ma on postaci “książki kucharskiej”, jak taką dużą zmianę organizacyjną przeprowadzić, ale podkreśla co jest istotne aby się ona udała  i zmusza do refleksji – czy o wszystkich aspektach zarządzania zmianą pomyśleliśmy.