Sankcjonujemy formalnie zawód architekta korporacyjnego w Polsce

Kategoria II

Podczas II Forum Architektów IT zasygnalizowałem w czasie mojego wystąpienia, że w ramach prac w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH przygotowuję „Wniosek o zgłoszenie do klasyfikacji nowego zawodu / specjalności” – dotyczący zawodu architekta korporacyjnego. Wniosek ten trafi do właściwego departamentu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiedzialnego za wydawanie publikacji pt. „Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy”.

Klasyfikacja ta została przygotowana w oparciu o wyniki prac Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, analiz Międzynarodowego Standardu Klasyfikacji Zawodów ISCO 08 oraz z wykorzystaniem materiałów Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jest ona wydawana rozporządzeniem ministra właściwego do spraw pracy i jest przede wszystkim narzędziem do prowadzenia badań statystycznych i sporządzania analiz rynku pracy (także do porównań międzynarodowych). Klasyfikacja zawodów pozwala na prowadzenie badań, analiz i prognoz dotyczących rynku pracy oraz badań nad przemianami struktury społecznej w Polsce. Znajduje zastosowanie w prowadzeniu polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, a w szczególności jest przydatnym narzędziem w pośrednictwie pracy i poradnictwie zawodowym. Jest niezbędna dla skomputeryzowanego systemu obsługi rynku pracy. Przydatna jest także dla określania i realizacji polityki kształcenia i szkolenia zawodowego, daje podstawę do planowania kierunków edukacji w formach szkolnych i pozaszkolnych, w oparciu o analizy i prognozy trendów na rynku pracy.

Należy zauważyć, że w tej chwili w klasyfikacji tej występuje 2360 zawodów, ale nie ma w niej zawodu zbliżonego do zadań przypisywanych architektowi korporacyjnemu. Występuje co prawda „architekt systemów teleinformatycznych”, ale występuje on w grupie zawodów „specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Z prowadzonych dyskusji (które zmaterializowały się m.in. w formie Kodeksu Dobrych Praktyk Architektów Korporacyjnych) wynika, że zawód architekta korporacyjnego powinien być przyporządkowany do grupy „specjalistów do spraw zarządzania i organizacji”.

Wydaje się, że takie oficjalne „wciągnięcie” architekta korporacyjnego na listę oficjalnych zawodów uprawianych w Polsce podniesie jego rangę (przynajmniej w niektórych typach organizacji) oraz co chyba bardziej jest istotne pozwoli na zaplanowanie programów kształcenia – zarówno na poziomie magisterskim jak i na studiach podyplomowych.

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć fragment treści publikacji: „Oczywiście nie należy mylić włączenia zawodu do ewidencji, jaką stanowi klasyfikacja zawodów i specjalności z nadaniem uprawnień do wykonywania tego zawodu. Umieszczenie zawodu w wykazie oznacza jedynie, że nie jest to działalność prawnie zabroniona i jest grupa osób, która ją wykonuje”. Aż boję myśleć, co oznacza dotychczasowy brak wpisu zawodu architekta korporacyjnego na tą listę. Czyżby oznaczało to, że wykonujemy pracę prawnie zabronioną?

Zainteresowane wnioskiem osoby, zapraszam do kontaktu, prześlę im wówczas przygotowany wniosek. Będę wdzięczny za wszystkie ewentualne uwagi.

Mam nadzieję, że przy okazji kolejnej aktualizacji klasyfikacji zawodów i specjalności (wymaga to zmiany odpowiedniego rozporządzenia) uwzględniony zostanie już zawód architekta korporacyjnego. Oczywiście postaram się na serwisie na bieżąco informować o postępach prac w tym zakresie.