Dobre praktyki modelowania architektury korporacyjnej

Kategoria II

Procesu tworzenia architektury korporacyjnej nie da się zautomatyzować. W znacznym stopniu przypomina on bowiem prace o charakterze twórczym (niektórzy wręcz mówią o sztuce tworzenia architektury korporacyjnej).

Z drugiej strony – podchodząc do zagadnienia od strony inżynierskiej można zebrać zbiór dobrych praktyk nt. modelowania architektury korporacyjnej, które sprawdziły się w różnych przedsięwzięciach i o których piszą uznane podejścia (takie jak TOGAF oraz ArchiMate).

Podzieliłem te praktyki na trzy grupy - tak jak wyglądają etapy pracy nad modelami architektonicznymi (tj. przygotowanie przedpola, właściwa praca, reasumpcja i zebranie doświadczeń). Przy czym praktyka wskazuje (a szkoda), że w 90% przypadków przechodzi się od razu do punktu drugiego, a na koniec pomija punkt trzeci. Zanim przystąpisz do modelowania:

 • Potwierdź jaki jest cel rozpoczęcia prac nad architekturą korporacyjną – od tego zależy jakie modele są potrzebne i jaki jest niezbędny poziom ich szczegółowości.
 • Precyzyjnie zdefiniuj zakres korporacji (ang. Enterprise), dla którego będziesz tworzył modele architektoniczne – wykorzystując do tego celu cztery wymiary (obszar geograficzny, horyzont czasu, domeny architektoniczne, poziom szczegółowości w poszczególnych domenach).
 • Pamiętaj, że tworzenie architektury korporacyjnej jest procesem iteracyjnym, nie musisz w danej iteracji objąć wszystkiego – jest to najszybsza metoda do zakończenia katastrofą przedsięwzięcia architektonicznego.
 • Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy architektury korporacyjnej i na podstawie rozmów z nimi określ ich troski/potrzeby. Będą one podstawą do określenia jakie punkty widzenia (ang. viewpoint) i jakie widoki (ang. view) są niezbędne.
 • Od samego początku edukuj przyszłych odbiorców modeli  architektonicznych (zwłaszcza po stronie biznesowej) - dla wielu z nich może to być duża zmiana kulturowa – przejście od tekstu pisanego do diagramów. Pomyśl o wprowadzających warsztatach dla nich.
 • Przekonaj organizację, że warto zrezygnować z tworzenia modeli w przysłowiowym „MS Power Point”, przy pomocy mocno niedookreślonych „prostokątów, kwadratów i kółek” na rzecz spójnego, ułatwiającego komunikację (zarówno wewnątrz IT jak i na linii biznes-IT) języka do modelowania architektury korporacyjnej jakim jest ArchiMate.
 • Wskaż kluczowym interesariuszom, jakie korzyści daje zastosowanie języka ArchiMate w porównaniu z BPMN oraz UML, ale pokaż także jakie związane są z nim ograniczenia (podkreśl jego komplementarność w stosunku do BPMN oraz UML).
 • Wybierz narzędzie informatyczne (repozytorium architektoniczne) wspierające tworzenie modeli architektonicznych (zastanów się np.: czy będziesz potrzebował wersjonowania modeli, wsparcia dla pracy grupowej, prowadzenia analiz what-if, wprowadzania własnych obiektów do modelu, itp.).
 • Zastanów się czy i jakie modele referencyjne (np. branżowe) chcesz zastosować podczas tworzenia modeli architektury korporacyjnej. To może rzutować na przyjęty sposób modelowania.
 • Sprawdź, czy ktoś wcześniej nie prowadził już w danej organizacji prac związanych z architekturą korporacyjną. Być może istnieją już modele, które da się wykorzystać podczas Twoich obecnych prac.
 • Doprecyzuj – zarówno dla architektury strategicznej jak i segmentów – metamodel zawartości (content metamodel) i zatwierdź go z interesariuszami. Może się okazać, że będziesz musiał uwzględnić typy obiektów pochodzące z różnych ram architektonicznych (np. TOGAFa ale także Siatki Zachamana). Pamiętaj, że to model zawartości będzie podstawą do sprawdzenia, czy stworzone modele zawierają wszystkie niezbędne informacje.
 • Postaraj się przekonać interesariuszy, że warto rozpocząć od opisania architektury biznesowej, zarówno dla stanu bazowego (as-is) jak i docelowego (to-be), a dopiero potem przejść do modelowania architektury IT (obejmującej dane, aplikacje i infrastrukturę techniczną).
 • Podkreślaj, że tworzenie architektury korporacyjnej dla organizacji nie może być utożsamiane z (najlepszymi nawet) modelami – to przede wszystkim wdrożenie ładu architektonicznego oraz podejmowanie kluczowych decyzji na bazie wiedzy zawartej w repozytorium architektonicznym.

W trakcie modelowania:

 • Podczas modelowania uwzględniaj stworzone wcześniej pryncypia architektoniczne oraz (o ile istnieje) Wizję architektury.
 • Nie staraj się modelować wszystkich szczegółów organizacji. Pamiętaj, że modele architektury korporacyjnej nie mają zastąpić projektów szczegółowych baz danych czy też systemów informatycznych.
 • Pamiętaj, że tworzenie opisu stanu bazowego (as-is) nie jest tożsame z inwentaryzacją organizacji. Jego zakres musi być dopasowany do planowanego stanu przyszłego (to-be).
 • Pamiętaj, że tworzenie opisu stanu docelowego (to-be) powinno być przeprowadzone na takim poziomie szczegółowości, aby na tej podstawie możliwa była do opracowania strategia przejścia (pomiędzy stanem bazowym a docelowym) i planu migracji.
 • Poziom szczegółowości dla poszczególnych architektur powinien być taki, aby możliwe było opracowanie analizy luk (ang. gap analysis), używanej przy tworzeniu strategii przejścia (pomiędzy stanem bazowym a docelowym) i planu migracji.
 • Zwróć szczególną uwagę, na architektury pośrednie – może się okazać, że po ich utworzeniu, stan docelowy (to-be) jest zbyt ambitny i trzeba będzie go zmienić.
 • Prowadź tzw. log architektoniczny, w którym będziesz dokumentował podjęte decyzje architektoniczne.
 • Siłą architektury korporacyjnej są relacje międzydomenowe (tj. pomiędzy domeną biznesową a aplikacji, pomiędzy domeną aplikacji a techniczną). ArchiMate umożliwia w prosty sposób ich tworzenie. Uwzględnij to podczas modelowania – pokażesz wówczas prawdziwą korzyść płynącą z wdrożenia architektury korporacyjnej.
 • ArchiMate 2.0 daje możliwość powiązania komponentów architektonicznych (typu: proces, usługa, komponent aplikacyjny, obiekt danych, element infrastruktury itp.) z obiektami realizacyjnymi (typu: projekt). Wykorzystaj to przy modelowaniu – łatwiej będzie Ci opracować strategię przejścia.
 • Pamiętaj, że każda z domen architektonicznych (biznesowa, danych, aplikacji i techniczna) może być zamodelowana na różnym poziomie szczegółowości – wszystko zależy od potrzeb interesariuszy i celu tworzenia architektury korporacyjnej.
 • Zacznij od architektury strategicznej, a następnie zejdź niżej – na poziom segmentów (dbając cały czas o zachowanie spójności z poziomem strategicznym).
 • Zweryfikuj kompletność modeli z opracowanym przez Ciebie wcześniej metamodelem zawartości.
 • Staraj się maksymalnie często konsultować swoje prace z interesariuszami. Szlifowanie szczegółów modeli „w ukryciu” przed nimi spowodować może, że na sam koniec Twoich prac dowiesz się, że jakiś czasu temu zmieniły się kluczowe decyzje organizacyjne, ale „zapomniano” Cię o nich poinformować. W tym celu organizuj np. przeglądy architektoniczne, na które będziesz zapraszał ludzi zarówno z IT jak i z biznesu.
 • Zorganizuj spotkanie z działem IT oraz kierownikami projektów IT, którzy są odpowiedzialni za rozwój systemów informatycznych – przekonaj ich, że tworzone przez Ciebie modele mogę przydać im się podczas prac nad nowymi systemami (lub rozwojem już istniejących rozwiązań).

 Po zakończeniu modelowania:

 • Zrób prezentację podsumowującą dla kluczowych interesariuszy (zwłaszcza tych po stronie biznesowej), na którą przygotujesz przydatne dla nich widoki z repozytorium architektonicznego.
 • Opublikuj stworzone modele w wewnętrznej sieci organizacji – wykorzystując do tego celu np. korporacyjny intranet lub wiki.
 • Zbierz doświadczenia, które zebrałeś i je udokumentuj. Przydadzą Ci się one w kolejnej iteracji. Sprawdź zwłaszcza, czy nie trzeba udoskonalić metamodelu zawartości.