Zaproszenie do współpracy przy e-booku o EA

Kategoria II

W ramach moich prac realizowanych w Zakładzie Systemów Informacyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy przy opracowaniu e-booka “Oblicza architektury korporacyjnej”. 

Jest to przedsięwzięcie niekomercyjne, którego celem jest podniesienie świadomości nt. architektury korporacyjnej w Polsce i szersze spopularyzowanie tej idei. Planowana data wydania publikacji „Oblicza architektury korporacyjnej” to marzec/kwiecień 2013.  

Na publikację składać się będzie zbiór opracowań przygotowanych przez teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką architektury korporacyjnej w Polsce. Na chwilę obecną swój udział w tej inicjatywie zadeklarowali przedstawiciele firm energetycznych, telekomunikacji, banków oraz instytucji sektora publicznego.

Poniżej przedstawiam szczegółowy regulamin tej inicjatywy.W przypadku dalszych pytań – zapraszam do kontaktu: andrzej@egov.pl.

Regulamin przedsięwzięcia „Oblicza architektury korporacyjnej”
1. Celem niekomercyjnego przedsięwzięcia „Oblicza architektury korporacyjnej”, jest przygotowanie i nieodpłatne udostępnienie w internecie publikacji w formie e-booka pod tym samym tytułem.
2. Zadaniem publikacji „Oblicza architektury korporacyjnej” jest podniesienie świadomości nt. architektury korporacyjnej w Polsce i szersze spopularyzowanie tej idei.
3. Za stronę merytoryczną opracowania odpowiada prof. Andrzej Sobczak – kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
4. Planowana data wydania publikacji „Oblicza architektury korporacyjnej” to marzec/kwiecień 2013.
5. Na publikację składać się będzie zbiór opracowań przygotowanych przez teoretyków i praktyków zajmujących się problematyką architektury korporacyjnej w Polsce.
6. Przez opracowanie rozumie się:

  • Esej – mający charakter publicystyczny;
  • Artykuł – nakierowany na aspekty metodyczne.

7. Każdy esej/artykuł liczy od 6.000 do 20.000 znaków (razem ze spacjami, przypisami, CV, opisem organizacji).
8. Każdy esej/artykuł jest przygotowany przez jedną bądź więcej osób (praca zbiorowa).
9. Każdy esej/artykuł przejdzie proces anonimowej recenzji merytorycznej, w efekcie której możliwe są trzy sytuacje:

  • Opracowanie zostanie przyjęte bez uwag.
  • Opracowanie zostanie przyjęte warunkowo – czyli autor/autorzy będzie/będą musiał/musieli uwzględnić uwagi recenzenta.
  • Opracowanie zostanie odrzucone.

​10. Każdy  esej/artykuł zgłoszony do publikacji nie mógł być wcześniej w całości publikowany (dopuszczalne jest wykorzystanie natomiast wcześniej przygotowanych fragmentów prac z podaniem ich źródła).
11. Każdy esej/artykuł jest zakończony krótkim CV autora/autorów z jego/ich zdjęciem wraz z opcjonalnym mailem kontaktowym – ze szczególnym uwzględnieniem jego/ich afiliacji.
12.  Każdy esej/artykuł może być (do uznania autora/autorów) zakończony opisem firmy/instytucji, w której obecnie on pracuje (oni pracują), wraz z danymi kontaktowymi do firmy/instytucji (mail, telefon, strona www) oraz logo firmy/instytucji.
13. Każdy esej/artykuł musi odwoływać się do problematyki architektury korporacyjnej – może to być spojrzenie na architekturę korporacyjną z zewnątrz (oczami np. dewelopera, kierownika projektów, kierownictwa organizacji) lub spojrzenie na organizację z perspektywy architekta korporacyjnego i/lub architektury korporacyjnej. Oznacza to, że poza zakresem tematycznym są prace, które dotyczą np. tylko i wyłącznie SOA, BI, szyny integracyjnej, itp.
14. W celu zachowania spójności całości opracowania każdy esej/artykuł powinien być przyporządkowany przez autora/autorów do jednego z zagadnień wiodących dotyczących problematyki architektury korporacyjnej – przedstawionych na rysunku poniżej (chociaż może on poruszać także inne treści – inne zagadnienia dotyczące problematyki architektury korporacyjnej). Szczegółowo omówienie schematu klasyfikacji dostępne jest tutaj.

Rysunek 1. Schemat klasyfikacji zagadnień związanych z problematyką architektury korporacyjnej

15. Esej/artykuł może mieć charakter wyrażenia opinii/komentarza, opisu przypadku, odniesienia się do aspektów metodycznych związanych z architekturą korporacyjną.
16. Zabroniona jest bezpośrednia promocja/reklama firmy i jej produktów/usług – natomiast jak najbardziej wskazane jest odnoszenie się do doświadczeń/wdrożeń dokonanych przez daną firmę.
17. Esej/artykuł może być wzbogacony o zdjęcia / rysunki / tabele – ale musi być podane ich źródło (w przypadku, kiedy jest to praca autora – musi być napisane: „Źródło: Opracowanie własne”).
18. Każde zdjęcie / rysunek / tabela musi mieć swój podpis (tytuł).
19. Esej/artykuł może odnosić się do innych opracowań, ale musi być na jego końcu podane wyraźne źródło tego opracowania.
20. Esej/artykuł musi być przygotowany w języku polskim.
21. Materiały wyrażone w eseju/artykule nie mogą naruszać praw osób trzecich.
22. Autor/Autorzy wyraża/wyrażają zgodę na publiczne, nieodpłatne udostępnienie i wykorzystania jego/ich opracowania na potrzeby publikacji „Oblicza architektury korporacyjnej” (opracowanie nie będzie wydane na licencji CC, lecz wszystkie prawa zastrzeżone dla autorów).
23. Artykuł musi być przesłany jako plik doc lub docx do 10 stycznia na adres andrzej@egov.pl, przy czym do dnia 30 listopada prosimy o wysłanie informacji o przystąpieniu do tego przedsięwzięcia na adres andrzej@egov.pl (zgłoszenie informacyjne powinno zawierać autorów oraz tytuł eseju/artykułu).
24. Każde opracowanie powinno być przygotowane zgodnie z przygotowanym szablonem (zostanie on udostępniony osobom, które zgłosiły chęć przystąpienia do przedsięwzięcia).
25. Pomysłodawca zastrzega sobie możliwość korekty językowej/stylistycznej przesłanych opracowań oraz ich sformatowania na potrzeby wydania elektronicznego.
26. Pomysłodawca zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia eseju/artykułu do publikacji, jeżeli uzna on, że opracowanie to narusza któryś z punktów niniejszego regulaminu bądź uzyskał on negatywną opinię merytoryczną.
27. Autor/autorzy opracowania przysyłając je na adres andrzej@egov.pl akceptują tym samym niniejszy regulamin.