Jakość architektury korporacyjnej - czym jest?

Kategoria II

Według Platona “jakość” jest to pewien stopień doskonałości bytu. Natomiast według norm ISO jest to zespół cech i charakterystyk wyrobu lub usługi, które noszą w sobie zdolność zaspokojenia określonej potrzeby. Ale jak można te definicje odnieść do problematyki architektury korporacyjnej? Przyjąłem założenie, że rozumienie terminu „jakość architektury” jest pochodną rozumienia terminu „architektura”, w szczególności “architektura korporacyjna”.

A architekturę korporacyjną można rozpatrywać w trzech ujęciach:

 1. Ujęciu rzeczowy.
 2. Ujęciu czynnościowym.
 3. Ujęciu atrybutowy.
 
Jeżeli chodzi o ujęcie rzeczowe, to architektura korporacyjna jest to formalna reprezentacja kluczowych elementów składowych organizacji i związków między nimi. Może być ona również rozpatrywana jako strategiczny zasób informacyjny (repozytorium) organizacji,  w ramach którego określone są:

 

 • jej cele strategiczne,
 • zasoby organizacyjne i informacyjne oraz rozwiązania IT niezbędne do realizacji tych celów,
 • proces przejścia mający na celu wdrażanie nowych rozwiązań (biznesowych i IT) w odpowiedzi na zachodzące wokół organizacji zmiany.

W takim przypadku jakość architektury korporacyjnej może być oceniana z wykorzystaniem następujących kryteriów:

 • zgodność ze standardem / językiem modelowania.
 • zgodność z metamodelem.
 • zgodność z przyjętą konwencją nazewniczą.
 • przejrzystość modeli.
 • spójność modeli.
 • kompletność modeli.
 • utrzymywalność modeli.

W ujęciu czynnościowym architektura korporacyjna to program działań wsparty odpowiednimi narzędziami, dzięki któremu istnieje możliwość koordynowania różnych aspektów funkcjonowania organizacji w holistyczny sposób. Spotykana jest również definicja, że jest to ciągła praktyka dotycząca zrozumienia złożoności i zarządzania zmianami organizacyjnymi, opisująca kluczowe własności organizacji, a także ich wzajemne relacje i relacje ze środowiskiem zewnętrznym; umożliwia ona efektywniejszą realizację celów korporacji, poprzez zapewnienie ciągłego dopasowywania zasobów i potencjału korporacji do jej strategii.

Przy przyjęciu tej definicji jakość architektury korporacyjnej ocenia się z wykorzystaniem następujących kryteriów:

 • efektywność procesów architektonicznych (w tym procesów nadzoru architektonicznego).
 • poziom pokrycia procesami architektonicznymi organizacji.
 • akceptację organizacji wobec procesów architektonicznych.

Wreszcie trzecie rozumienie architektury – atrybutowe – to zbiór kluczowych właściwości organizacji (lub jej części) i relacji między nimi, niezbędnych do osiągnięcia jej celów strategicznych. Oznacza to, że:

 • architektura korporacyjna jest immanentnym atrybutem każdej organizacji.
 • architektura jednej organizacji może być lepsza, a drugiej gorsza.
 • architektura może, ale nie musi być udokumentowana.

Przy przyjęciu tej definicji obowiązują następujące kryteria oceny jakości architektury (por. rysunek 1):

 • złożoność architektury  organizacji.
 • elastyczność architektury organizacji.
 • spójność architektury organizacji.

jakosc_architektury

Rysunek 1. Elementy oceny jakości architektury korporacyjnej
Źródło: Opracowanie własne

W tym miejscu można postawić pytanie, które rozumienie terminu „jakość architektury” jest najważniejsze? Aby poznać na nie odpowiedź zapraszam do zapoznania się z kursem “Czym jest jakość architektury korporacyjnej i jak ją oceniać?”, który dostępny jest w ramach Akademii Standardów IT (jeżeli nie posiadacie Państwo konta na platformie e-learningowej Akademii proponuję się zarejestrować).

Poniżej przedstawiony został zakres tematyczny całego kursu:

 • Jak należy rozumieć „jakość architektury korporacyjnej”?
 • Przesłanki złej i dobrej jakości architektury korporacyjnej
 • Korzyści z posiadania dobrej jakości architektury korporacyjnej
 • Jak ocenić jakość architektury organizacji?

Zapraszam do zapoznania się z opublikowanym materiałem. Mam nadzieję, że będzie on interesujący dla Państwa.