Mapy potencjału - inny sposób prezentacji biznesu

Kategoria II

Do niedawna organizacje chcąc przedstawić swój sposób działania najczęściej wykorzystywały modelowanie procesów – czy to w języku BPMN, EPC czy też UML. Obecnie coraz większą popularność zyskuje koncepcja map potencjału biznesowego. Potencjał (ang. capability) rozumiana jest jako zdolność organizacji do skutecznego wykonywania konkretnego działania/do kreowania wartości.  W przeciwieństwie do procesów, które odpowiadają na pytanie “jak” organizacja wykonuje określone zadania potencjał biznesowy określa „co” organizacja  robi (por. Tabela 1). Dzięki temu opis potencjału jest zdecydowanie bardziej stabilny od opisu procesów biznesowych. Porównanie koncepcji potencjału biznesowego z innymi sposobami opisu organizacji przedstawia rysunek 1.

Poszczególne potencjały biznesowe:
  • Są traktowane jako bloki budowlane (cegiełki) organizacji.
  • Są dekomponowalne.
  • Są stabilne.
  • Są  niepowtarzalne w organizacji na poziomie klasy danego potencjału biznesowego (nie ma dwóch takich samych potencjałów).
  • Są niezależne od siebie.
  • Abstrahują od struktury organizacyjnej.
 
proces-potencjal
Tabela 1. Porównanie potencjałów biznesowych i procesów biznesowych
Źródło: Opracowanie własne.
 
Potencjały są przedstawiane graficznie – w formie tzw. map  potencjału organizacji. Są one dekomponować hierarchicznie – od poziomu najbardziej ogólnego, do coraz bardziej szczegółowego. Przy czym nie powinno się schodzić więcej niż do 5-7 poziomu hierarchii. Dzięki temu łącznie uzyskuje się katalogi liczące od kilkuset do około 2.000 zidentyfikowanych potencjałów pogrupowanych hierarchicznie.

definicje_analiza_biznesowa

Rysunek 1. Różne sposoby przedstawiania architektury biznesowej organizacji
Źródło: Opracowanie własne.

Według badań przeprowadzonych przez firmę analityczną Gartner w roku 2013 56% ankietowanych CIO wykorzystuje tą technikę, zaś 39% chce dowiedzieć się więcej na temat tego podejścia. Ponadto 60% CIO planuje użyć mapy potencjału do przełożenia strategii biznesowej na strategię IT, zaś 20% chce wykorzystać to podejście do stworzenia architektury biznesowej.

Zagadnieniu tworzenia map potencjału architektonicznego poświęcony jest kurs udostępniony na platformie e-learningowej Akademii Standardów IT pt.: „Wprowadzenie do modelowania potencjału biznesowego organizacji”(jeżeli nie posiadacie Państwo konta na platformie e-learningowej Akademii proponuję się zarejestrować). Poniżej przedstawiono cały zakres kursu:

  • Pojęcie i wyznaczniki potencjału biznesowego organizacji
  • Tworzenie i zastosowanie map potencjału biznesowego
  • Quiz powtórzeniowy

Zapraszam do zapoznania się z opublikowanym materiałem. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla Państwa.