Zarządzanie portfelem IT a maksymalizacja wartości IT

Kategoria II

Zgodnie z definicją zawartą w portfelu Słownika Języka Polskiego portfel to określona, zaplanowana ilość czegoś, na bazie ustalonych wcześniej kryteriów doboru. W świecie IT słowo “portfel” występuje najczęściej w kontekście aplikacji lub projektów (tj. portfel aplikacji lub portfel projektów). W niniejszym wpisie chciałbym skoncentrować się na szczególnym rodzaju portfela – tj portfelu IT i mechanizmach zarządzania nim. Na portfel IT składa się: portfel projektów i programów IT, portfel aplikacji oraz portfel komponentów infrastruktury.

Celem wdrożenia w organizacjach koncepcji “portfela IT” jest maksymalizacji wartości dostarczanej przez IT poprzez wprowadzenie mechanizmów harmonijnego i spójnego sposobu zarządzania trzema portfelami: projektów i programów, aplikacji i infrastruktury.

Dlatego od strony formalnej zaproponowałem następującą definicję portfela IT:

Zharmonizowany ze sobą i rozpatrywany jako całość, zbiór portfeli:  

 • programów, projektów i innych prac inwestycyjnych dotyczących IT,
 • aplikacji,
 • komponentów infrastrukturalnych,

które funkcjonują w ramach organizacji.

Natomiast jako definicję zarządzania portfelem IT proponuję ująć poprzez następującą definicję:

jest to kombinacja narzędzi oraz metod stosowanych do pomiaru, kontroli i zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji w IT zarówno – rozpatrywanych indywidualnie jak i na poziomie zagregowanym (w skali całej organizacji) – w sposób uwzględniający cele biznesowe organizacji, nie przekraczając dostępnych zasobów i uwzględniając inne ograniczenia.

Od razu zaznaczę, że mam świadomość, iż część z Państwa zarzuci mi, że nie powinienem mówić o portfelu IT, ale o portfelu korporacyjnym (Enterprise Portfel). Zgadzam się z Państwem. Ale dojrzałość mechanizmów w Polsce jest ciągle na stosunkowo niskim poziomie i większość wdrożeń dotyczących zarządzania portfelem (projektów i programów) obejmuje tylko przedsięwzięcia informatyczne.

Na bazie opracowania OGC pt. “Management of Portfolios” wydanego w 2011 można wprowadzić 5 złotych zasad zarządzania portfelem IT (albo inaczej: są to kluczowe czynniki sukcesu dla zarządzania portfelem IT):

 1. Zaangażowanie kierownictwa organizacji w procesy realizowane w ramach portfela.
 2. Dopasowanie procesów portfela do mechanizmów decyzyjnych organizacji.
 3. Dopasowanie portfela do strategii organizacji.
 4. Funkcjonujące biuro portfela.
 5. Energetyzująca kultura zmiany.

Ja pozwoliłem sobie dodać do tego szóstą zasadę:

 1. Stały dostęp do wiarygodnych i aktualnych danych nt. zawartości portfeli składowych (tj. projektów i programów, aplikacji i infrastruktury) oraz ich powiązań i interakcji.

Dzięki wdrożeniu w/w zasady możliwe będzie wprowadzenie w organizacji tzw. aktywnego zarządzania portfelem IT rozumianym jako: usystematyzowana działalność polegająca na dokonywaniu permanentnych modyfikacji składu portfela IT na podstawie bieżących prognoz i analiz nakierowanych na:

 • długookresową maksymalizację wartości dostarczanej przez IT,
 • przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka związanego z  IT.

Warunkiem koniecznym, aby ta zasada mogła zafunkcjonować jest dysponowanie “jednym źródłem prawdy” nt. portfela IT, czyli odpowiednio skonstruowanym repozytorium IT. Jednym z elementów odpowiedniego konstruowania takiego repozytorium jest właściwe zbudowanie jego metamodelu.

Temu zagadnieniu poświęcony jest kurs “Zarządzanie portfelem IT z wykorzystaniem modeli architektury korporacyjnej”, który dostępny jest w ramach Akademii Standardów IT (jeżeli nie posiadacie Państwo konta na platformie e-learningowej Akademii proponuję się zarejestrować). Poniżej przedstawiono cały zakres kursu:

 • Podstawowe definicje dotyczące zarządzania portfelowego
 • Zarządzanie portfelem projektów i programów w świecie IT
 • Zarządzanie portfelem aplikacji
 • Zarządzanie portfelem infrastruktury
 • Zarządzanie portfelem usług IT
 • Wprowadzenie do koncepcji portfela IT
 • Jak podejść do wdrożenia portfela IT w organizacji?
 • Definicja metamodelu zawartości dla portfela IT

Zapraszam do zapoznania się z opublikowanym materiałem. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla Państwa.