Jak dokonać przeglądu podsumowującego cykl ADM

Kategoria II

Wdrażanie praktyki architektonicznej w organizacji wiąże się z wykorzystaniem wielu metod, technik i podejść metodycznych. Część jest stworzona “od zera” z myślą o problematyce architektury korporacyjnej, ale część może zostać zaadoptowana z innych metodyk i wzorców zarządzania.

Przykładem tego może być technika 4L. Pierwotnie była ona stosowana na potrzeby podejść zwinnych (Agile) – co zostało bardzo dobrze opisane na blogu AgileCoaching.pl. Ja postaram się pokazać możliwość jej wykorzystania podczas realizacji cykli TOGAF ADM (czyli Architecture Development Method).

W ramach fazy G (Nadzór nad implementacją) TOGAF ADM mowa jest o zakończeniu działań realizowanych w ramach danego cyklu przeglądem podsumowującym i zebraniem doświadczeń, potrzebnych przy realizacji kolejnych cykli. Pojawia się jednak pytanie – jak to można zrobić w praktyce. W tym celu można zastosować technikę 4L (L pochodzi od kolejno: Liked, Learned, Lacked oraz Longed for).

Za zastosowanie tej techniki powinien odpowiadać Główny Architekt (bo to on jest odpowiedzialny za efektywną realizację cykli ADM), a uczestniczą w takim przeglądzie kluczowi interesariusze prac architektonicznych – nie tylko z zespołu architektonicznego, ale również kierownicy projektów, właściciele biznesowi, osoby z IT. Idealnie byłoby, aby w takim przeglądzie uczestniczył także ktoś z Rady Architektonicznej.

Poniżej przedstawiona jest struktura przeglądu z zastosowaniem techniki 4L:

1. Osoba z Biura Architektury Korporacyjnej przygotowuje cztery duże arkusze papieru, naklejając je na ścianę i wpisując na górze każdego z nich odpowiedni nagłówek – odpowiadający następującym obszarom:

  • Podobało mi się… (Liked);
  • Nauczyłem się… (Learned);
  • Brakowało mi… (Lacked);
  • Tęskniłem za… (Longed for).

2. Główny Architekt zaprasza na przegląd wybranych interesariuszy i przedstawia im sposób procedowania.

3. Każdy z zaproszonych do przeglądu interesariuszy indywidualnie zapisuje cztery osobne kartki, obrazujące co mu się podobało w trakcie danego cyklu ADM, czego się nauczył, czego mu brakowało oraz za czym tęsknił. Następnie przykleja swoje kartki do odpowiednich arkuszy na ścianie.

4. Główny Architekt dzieli zaproszonych interesariuszy w sposób losowy na cztery grupy – każda grupa otrzymuje jeden arkusz, zapoznaje się z przypisanymi mu kartkami, a następnie grupuje podobne kartki razem oraz identyfikuje główne zagadnienia występujące na tych kartkach.

5. Każda grupa przedstawia reszcie uczestników przeglądu główne zagadnienia z ich obszaru.

6. Uczestnicy przeglądu głosują i wybierają 4 zagadnienia (po jednym z każdego obszaru), które chcą szerzej omówić. Podczas pogłębionego omówienia tych elementów Główny Architekt powinien w szczególności ustosunkować się do dwóch grup uwag: “Brakowało mi” oraz “Tęskniłem za“.

7. Osoba z Biura Architektury Korporacyjnej przygotowuje notatkę z przeglądu podsumowującego, która włączana jest do logu ładu architektonicznego (umiejscowionego, zgodnie z TOGAF, w repozytorium architektonicznym).

8. Główny Architekt planując kolejny cykl ADM ma obowiązek wykorzystać doświadczenia uzyskane podczas takiego przeglądu.

W niniejszym opracowaniu wykorzystałem wpis z serwisu: AgileCoaching.pl – http://agilecoaching.pl/pomysl-na-retrospekcje-sprintu-technika-4l/.